’ En vac­ci­ne mod dum­hed’

Over­læ­ge læg­ger ik­ke fin­gre imel­lem i kri­tik af for­æl­dre, der ik­ke vil vac­ci­ne­re de­res børn med HPV- vac­ci­ne

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

OP­HE­DET DE­BAT

Den dan­ske over­læ­ge og psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen har for al­vor pu­stet nyt liv i vac­ci­ne­de­bat­ten med en klum­me i Ber­ling­s­ke. Her lan­ger han bl. a. ud ef­ter de ’ hyste­risk per­so­ner’, som me­ner, at de har på­dra­get sig al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger fra HPV- vac­ci­nen.

Al me­di­cin har bi­virk­nin­ger, men iføl­ge Hen­rik Day Poul­sen skal bi­virk­nin­ger al­tid ses i for­hold til virk­nin­gen. Der­for skri­ver han, at mu­ske­løm­hed el­ler fe­ber må væ­re at fo­re­træk­ke frem for kræft.

Der­u­d­over ef­ter­ly­ser han en ’ vac­ci­ne mod dum­hed’, som kan gi­ves til de for­æl­dre, der fra­væl­ger HPVvac­ci­nen på veg­ne af de­res børn.

Over­for BT ud­dy­ber Hen­rik Day Poul­sen, at klum­men er skre­vet me­get po­le­misk for at ska­be en god de­bat.

» Jeg skri­ver det, for­di dan­ske­re har en ten­dens til at bi­de sig fast i et el­ler an­det og ig­no­re­re, hvad læ­ge­vi­den­ska­ben rent fak­tisk ved, « si­ger han og hen­vi­ser til de for­æl­dre, som fra­væl­ger at få HPV- vac­ci­ne­ret de­res børn.

En gam­mel de­bat

I TV2- do­ku­men­ta­ren ’ De vac­ci­ne­re­de pi­ger’ kun­ne man i marts føl­ge en ræk­ke dan­ske pi­ger, der an­gi­ve­ligt hav­de på­dra­get sig al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger fra HPV- vac­ci­nen.

Li­ge­som den dan­ske over­læ­ge Jes­per Me­hl­sen i maj ud­tal­te, at der kan væ­re en sam­men­hæng mel­lem pi­ger, der har op­le­vet bi­virk­nin­ger ved vac­ci­nen, og dem, der har dyr­ket me­get mo­tion.

Sund­heds­sty­rel­sen anbefaler sta­dig HPV- vac­ci­nen. Sund­heds­sty­rel­sen har dog bedt Det Eu­ro­pæ­i­ske Læ­ge­mid­del Agen­tur ( EMA) om at re­vur­de­re ri­si­kopro­fi­len for HPVvac­ci­nens bi­virk­nin­ger. Det sker ef­ter, at over 1.300 dan­ske kvin­der har ind­be­ret­tet bi­virk­nin­ger som føl­ge af vac­ci­nen.

Hos Vac­ci­na­tions­forum, der ar- bej­der for at ud­bre­de vi­den om vac­ci­na­tio­ner, har Hen­rik Day Poul­sens klum­me skabt dis­kus­sion.

» Det er svært at ta­ge sær­lig al­vor­ligt, selv­om det er al­vor­ligt nok for vac­ci­neof­re­ne at bli­ve kaldt dum­me og hyste­ri­ke­re, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand El­se Jen­sen, der og­så me­ner, at Hen­rik Day Poul­sens be­skri­vel­ser i klum­men er me­get ka­ri­ke­re­de.

For­e­nin­gens re­spons kom­mer ik­ke bag på Hen­rik Day Poul­sen. Ik­ke de­sto min­dre hå­ber han, at klum­men kan an­spo­re folk til at fort­sæt­te med at føl­ge Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger.

» Jeg har som læ­ge væ­ret me­get be­kym­ret for, at de­bat­ten kom­mer til at ta­ge en drej­ning, så folk sim­pelt­hen la­der væ­re med at la­de sig vac­ci­ne­re, for­di det kan med­fø­re en ri­si­ko for dem, der ik­ke la­der sig vac­ci­ne­re, « si­ger han.

Hel­le­re det end kræft

Selv­om al me­di­cin har bi­virk­nin­ger, me­ner Hen­rik Day Poul­sen al­li­ge­vel, at bi­virk­nin­ger­ne skal ses i for­hold til virk­nin­gen. At un­ge pi­ger får mu­ske­løm­hed el­ler fe­ber som føl­ge af vac­ci­nen er trods alt bed­re end kræft, skri­ver han i klum­men.

Det er Tanja Had­da­oui lodret ue­nig i.

» Hvis man får kræft, har man en mu­lig­hed for at få stil­let en di­ag­no­se og for at få en be­hand­ling. De her pi­ger står i in­gen­mandsland, og du kan ik­ke bli­ve hørt el­ler få til­ken­de­gi­vet, hvad der er galt. Du står ba­re med et barn, som er fuld­stæn­dig øde­lagt, « si­ger hun.

Tanja Had­da­oui har ge­ne­relt stor til­tro til læ­ge­vi­den­ska­ben, og hun har al­tid få­et vac­ci­ne­ret si­ne tre børn ef­ter det dan­ske vac­ci­na­tions­pro­gram.

Ik­ke de­sto min­dre er hun for­ar­get over Hen­rik Day Poul­sens ud­ta­lel­ser i klum­men, hvor han skri­ver, at dan­ske for­æl­dre, der ud­vi­ser be­tæn­ke­lig­he­der over for HPV- vac­ci­nen, bør vac­ci­ne­res mod dum­hed.

» Jeg me­ner, han mang­ler næ­stekær­lig­hed og em­pa­ti. Der er så man­ge pi­ger, der er sy­ge, og som ik­ke bli­ver an­er­kendt, så han pu­ster vir­ke­lig til en ild, som er i lys lue i for­vej­en, « si­ger hun.

HPV- VAC­CI­NEN Vac­ci­na­tion mod hu­man pa­pil­lo­mavirus ( HPV) blev ind­ført i det dan­ske bør­ne­vac­ci­na­tions­pro­gram i 2009. Vac­ci­nen be­skyt­ter mod køns­vor­ter og op til 70 pct. af til­fæl­de­ne af liv­mo­der­halskræft. HPV over­fø­res ved seksu­el kon­takt. Vac­ci­nen an­be­fa­les til pi­ger i 12- år­sal­de­ren. I Dan­mark er over 500.000 per­so­ner HPV- vac­ci­ne­ret.

Med sin klum­me i Ber­ling­s­ke har over­læ­ge Hen­rik Day Poul­sen skabt stor de­bat, da han lan­ger ud ef­ter for­æl­dre, der und­la­der at vac­ci­ne­re de­res børn. Klum­men har bragt sin­det i kog hos 45- åri­ge Tanja Had­da­oui. Hun er mor til 14- åri­ge Pa­tri­cia, der an­gi­ve­ligt li­der af bi­virk­nin­ger fra HPV- vac­ci­nen. Her ses Pa­tri­cia ved sin kon­fir­ma­tion i for­å­ret 2015. Fo­to: Bax Lind­hardt og pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.