’ Der­for drop­per jeg X Fa­ctor’

Li­na Rafn har be­slut­tet, at hun ik­ke del­ta­ger i sæ­so­nens ’ X Fa­ctor’

BT - - NYHEDER -

AF­BUD

Julie Kragh

jukr@ bt. dk Ef­ter sid­ste sæ­son nævn­te ’ In­fer­nal’- san­ge­r­in­den Li­na Rafn fle­re gan­ge, at hun ik­ke var sik­ker på, at hun vil­le væ­re at fin­de bag dom­mer­bor­det, når en ny sæ­son af ’ X Fa­ctor’ bli­ver skudt i gang i 2016. Og det var ik­ke ba­re tom­me trus­ler, be­kræf­ter hun nu over for BT:

» Jeg har en aku­stisk tur­né med In­fer­nal, som spi­ser he­le mit ef­ter­år, og det er dér, al­le au­di­tions, boo­tcamps og øv­ri­ge op­ta­gel­ser lig­ger. Jeg kan desvær­re ik­ke væ­re to ste­der på én gang. Og mon ik­ke ver­dens mest suc­ces­ful­de tv- kon­cept godt kan kla­re sig uden mig, « ly­der det fra san­ge­r­in­den.

DR på jagt ef­ter af­lø­ser

Hos DR er man i fuld gang med at le­de ef­ter en af­lø­ser.

» Vi er i fuld gang med at sam­men­sæt­te det rig­ti­ge hold, men der er ik­ke no­gen pa­nik, « ly­der det fra DRs un­der­hold­nings­chef Jan La­ger­mand Lund­me.

Han un­der­stre­ger, at det er Li­na Rafns be­slut­ning at stop­pe ef­ter to sæ­so­ner. » Det er ær­ger­ligt, at hun ik­ke er med, for hun har gjort det for­mi­da­belt og væ­ret en fan­ta­stisk men­tor, « for­tæl­ler han.

» Alt er i spil om­kring dom­mer­kon­stel­la­tio­nen. Jeg kan ik­ke løf­te slø­ret for an­det end at si­ge, at der er rig­tig man­ge go­de kan­di­da­ter, « til­fø­jer Jan La­ger­mand Lund­me.

Det er alt­så ik­ke sik­kert, at Rafns to dom­mer­kol­le­ger Re­mee og Tho­mas Bla­ch­man skal væ­re med til at le­de ef­ter Dan­marks nye sang­ta­lent.

» Der er no­get po­si­tivt i, at vi skal tæn­ke nyt. Men når det så er sagt, så er de fan­ta­sti­ske kan­di­da­ter: Re­mee har vun­det to gan­ge og Bla­ch­man har skabt nog­le fan­ta­sti­ske grup­per – blandt an­det Ci­ty­bois, der jo sta­dig er godt i gang, « for­tæl­ler han. Li­na Rafn har travlt med en aku­stisk tur­né med sit band In­fer­nal. Ar­kiv­fo­to: Chri­sti­an Lil­li­en­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.