Of­fi­ci­elt: Ry­a­nair luk­ker i Bil­lund

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SLUT­SPIL

Det har lig­net en for­ma­li­tet i læn­ge­re tid, og tid­ligt ons­dag af­ten er det of­fi­ci­elt: Fre­dag af­ten luk­ker Ry­a­nair sin ba­se i Bil­lund som en kon­se­kvens af, at den dan­ske fag­be­væ­gel­se ik­ke har vil­let af­blæ­se de vars­le­de blo­ka­der mod lav­pris­sel­ska­bet.

Ry­a­nair hav­de gi­vet fag­be­væ­gel­sen frem til klok­ken 17.00 ons­dag til at af­blæ­se den vars­le­de kon­flikt, men helt som ven­tet står LO fast på sit kon­flik­tvar­sel. Ons­dag af­ten op­ly­ser Ry­a­nair i en pres­se­med­del­el­se, at man af sam­me grund indstil­ler flyv­nin­gen fra Bil­lund klok­ken 23.00 fre­dag af­ten.

» Vi er ke­de af, at den­ne vild­led­te hand­ling fra den dan­ske fag­be­væ­gel­se tvin­ger os til at luk­ke to af vo­res dan­ske ba­ser, men det er den ene­ste må­de, vi kan sik­re, at pas­sa­ge­rer kan fort­sæt­te med at fly­ve fra og til Dan­mark og ny­de godt af Ry­a­nairs la­ve pri­ser uden at bli­ve for­styr­ret el­ler blo­ke­ret af kon­kur­ren­de fly­sel­ska­bers an­sat­te, « si­ger det ir­ske fly­sel­skabs mar­ke­tings­chef Ken­ny Ja­cobs i pres­se­med­del­el­sen.

Kan ko­ste hund­red­vis af job

Ry­a­nair har stå­et for 20- 22 pro­cent af al­le pas­sa­ge­rer i Bil­lund.

Ru­ter­ne Bil­lund- Cha­nia og Bil­lund- Kor­fu bli­ver luk­ket 30. juli, mens fly­sel­ska­bet for­sæt­ter med at fly­ve 12 af de nu­væ­ren­de 14 som­mer­ru­ter til og fra Bil­lund.

Til vin­ter vil der dog bli­ve luk­ket fle­re vin­ter­ru­ter.

Ry­a­nair vur­de­rer, at sel­ska­bets år­li­ge tra­fik bli­ver re­du­ce­ret med 50 pro­cent fra 700.000 pas­sa­ge­rer til 300.000 pas­sa­ge­rer. Fly­sel­ska­bet har selv an­slå­et, at luk­nin­gen kan ko­ste 300- 400 ar­bejds­plad­ser.

Di­rek­tør i Bil­lund Luft­havn Kjeld Za­cho Jør­gen­sen sag­de tirs­dag til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at han ik­ke vil­le af­vi­se, at luk­nin­gen kun­ne med­fø­re af­ske­di­gel­ser.

» Jeg kan ik­ke ude­luk­ke af­ske­di­gel­ser. I og med at de luk­ker en del ru­ter i vin­ter­pro­gram­met, hvor vi i for­vej­en ik­ke har for me­get tra­fik, kan det be­stemt ik­ke ude­luk­kes, « sag­de han.

Ry­a­nair fort­sæt­ter med at fly­ve til og fra Bil­lund, men luk­ker sin ba­se i luft­hav­nen i mor­gen.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.