Fald i an­tal of­fent­ligt for­sør­ge­de

BT - - NYHEDER -

Fær­re dan­ske­re er på of­fent­lig for­sør­gel­se. Fra fjer­de kvar­tal sid­ste år til før­ste kvar­tal i år er an­tal­let af of­fent­ligt for­sør­ge­de mel­lem 16 og 64 år fal­det med 9.100 per­so­ner til 1.080.800. Det vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Ten­den­sen med det lil­le fald er den sam­me set over he­le sid­ste år. Det sam­le­de an­tal of­fent­ligt for­sør­ge­de er fal­det med 19.000 si­den be­gyn­del­sen af sid­ste år. Hvis man der­i­mod som tid­li­ge­re i ste­det ude­luk­ken­de fo­ku­se­rer på an­tal­let af of­fent­ligt for­sør­ge­de eks­klu­siv SU- mod­ta­ge­re, har der i sam­me pe­ri­o­de væ­ret et fald på he­le 27.400 til et nu­væ­ren­de ni­veau på 757.900.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.