Måt­te flyg­te ud af flam­me­hav

Tan­kvogn med 16.500 li­ter ben­zin eks­plo­de­re­de i norsk tun­nel

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

ALARM

TORS­DAG 16. JULI 2015

Last­bil­chauf­før­en, hvis last på 16.500 li­ter ben­zin ons­dag eks­plo­de­re­de i en un­der­søisk tun­nel, holdt ho­ve­d­et koldt, da det gjaldt.

Det var en helt nor­mal tur for den nor­ske last­bil­chauf­før To­re My­re­strand, da han ons­dag for­mid­dag var på vej i en tun­nel mel­lem de to øer Bre­man­ger­lan­det og Rugs­und- øya i det ve­st­li­ge Nor­ge. Men med et blev tu­ren hans livs ma­re­ridt.

For li­ge da han i sin last­bil nå­e­de Ska­te­straumtun­nel­lens dy­be­ste punkt 90 me­ter un­der ha­vover­fla­den, rev tan­kvog­nen med 16.500 li­ter ben­zin sig løs og kør­te ind i klip­pe­væg­gen.

» Jeg stop­pe­de og så det pla­ske ud med ben­zin. Jeg tænk­te på nød­pla­nen og vo­res pro­ce­du­rer. Jeg rev fat i nød­te­le­fo­nen, der var i tun­ne­len, og fik alar­me­ret, « si­ger last­bil­chauf­før To­re My­re­strand til nor­ske VG.

Mens han stod og prø­ve­de at ind­dæm­me uhel­det, gik det imid­ler­tid galt. Ty­re My­re­strand for­tæl­ler, at han hør­te en eks­plo­sion, mens han stod i tun­nel­len, så han sat­te sig med det sam­me ind i sin last­bil og kør­te væk fra flam­mer­ne.

» Jeg så i spej­let, at rø­gen kom ef­ter mig i tun­nel­len, og da jeg kom ud, væl­te­de den ud af tun­nel­len, « si­ger han til VG og for­tæl­ler, at han ik­ke me­ner, han så an­dre kø­re ef­ter sig i tun­nel­len.

» Jeg blev lidt ry­stet li­ge dér, men det var ba­re at hop­pe i last­bi­len og bjær­ge den, så ik­ke og­så dén skul­le sprin­ge i luf­ten, « si­ger han.

Ulyk­ken ske­te i den un­der­søi­ske Ska­te­straumtun­nel mel­lem øer­ne Bre­man­ger­lan­det og Rugs­un­døya på den nor­ske ve­st­kyst. Da tank­bi­len med 16.500 li­ter ben­zin eks­plo­de­re­de i tun­nel­len, væl­te­de rø­gen ud. Fo­to: Da­ni­el Restad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.