Som­mer­fo­tos i h

Hvis du vir­ke­lig går op i fo­tokva­li­tet, skal du ik­ke bru­ge din smartp­ho­ne til som­me­rens op­ta­gel­ser, men et di­gi­talt spejl­re­fleks- ka­me­ra

BT - - NYHEDER - Pe­ter Hyl­da­hl plus@ bt. dk

TORS­DAG 16. JULI 2015

TEST

Er du træt af halvdår­li­ge smartp­ho­ne- fo­tos? Så skal du ha­ve et di­gi­talt spejl­re­fleks­ka­me­ra, som gi­ver dig de bedst mu­li­ge billeder. Her te­ster vi fi­re ka­me­ra­er fra før­en­de pro­du­cen­ter – i den at­trak­ti­ve pris­klas­se mel­lem 5.000 og 6.000 kro­ner. Det er ka­me­ra­er, der vir­ke­lig kan ta­ge flot­te billeder, har en mas­se fi­nes­se, og som øko­no­misk er in­den for ræk­ke­vid­de.

Hvor­for er dis­se DSLR- ka­me­ra­er så go­de? Først og frem­mest er bil­led­chip­pen af høj kva­li­tet. Men af­gø­ren­de er og­så det lil­le spejl­sy­stem in­de i ka­me­ra­et, som sik­rer, at du igen­nem sø­ge­ren ser præ­cis det sam­me som den di­gi­ta­le bil­led­chip. Når du tryk­ker på ud­lø­se­ren, løf­tes spej­let, og luk­ke­ren til bil­led­chip­pen åb­nes et ul­tra­kort øje­blik, så ly­set slip­pes igen­nem. Ly­den fra spej­let, der åb­nes og luk

kes, er mu­sik i al­le fo­to­en­tu­si­a­sters ører!

Bed­re greb

DSLR- ka­me­ra­et er stør­re end smartp­ho­nes og de kom­pak­te ka­me­ra­ty­per, man sta­dig kan få. Det gi­ver et bed­re greb om ka­me­ra­et – du kan bed­re hol­de det helt stille og kor­rekt. En yder­li­ge­re for­del er, at at du kan skif­te ob­jek­tiv. Ik­ke kun til an­den brænd­vid­de ( zoo­m­om­rå­de), men og­så til bed­re ty­per el­ler spe­ci­el­le ob­jek­ti­ver med for ek­sem­pel ma­kro- funk­tio­ner, så du kan kom­me helt tæt på mo­ti­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.