Spæn­den­de al­ter­na­tiv med prof- features

BT - - NYHEDER - 4 af 6 5 af 6

Pen­tax har pro­du­ce­ret spejl­re­fleks­ka­me­ra­er i år­ti­er, og de­res bud på et DSLR- ka­me­ra i den bed­re en­de er ret spæn­den­de. Den store LCD- skærm bag­på rum­mer de vig­tig­ste in­for­ma­tio­ner. Tryk på en knap, og skær­men kan bru­ges som sø­ger. Knap­per­ne er store og de­sig­net ret kan­tet. Men det lidt store ka­me­ra lig­ger godt i hån­den, og ef­ter lidt tid gi­ver de man­ge knap­per me­ning. I si­den kan du for ek­sem­pel skif­te di­rek­te mel­lem at sky­de i raw- og jpg- for­mat. Øverst ved si­den af pro­gramvæl­ge­ren fin­der du e Wi- Fi- knap, så du kan få di­rek­te for­bin­del­se til for ek­sem­pel en com­pu­ter. Men der er og­så NFC, så du kan over­fø­re til app og de­le billeder på so­ci­a­le me­di­er hur­tigt. Og­så hvis du fil­mer i full HDop­løs­ning. Der er alt­så et hav af funk­tio­ner, og især er in­ter­ak­tio­nen til smartp­ho­nes og tab­lets sær­de­les god. Selv­om Pen­tax- hu­set er lidt stort i for­hold til de øv­ri­ge i te­sten, er det fak­tisk et af de mind­ste ka­me­ra­er, som sam­ti­dig er vej­r­be­stan­digt. Du kan ik­ke ta­ge det med un­der vand, men regn, sand og støv er det sik­ret imod. Vi no­te­rer og­så et ob­jek­tiv, der kan træk­kes helt ind, så det ik­ke fyl­der ret me­get. Et dob­belt så­kaldt e- hjul, så du let kan skif­te mel­lem for­skel­li­ge indstil­lin­ger som luk­ker­ha­stig­hed og blæn­de, sid­der bå­de for­an ved ud­lø­se­ren og bag­på ved LCD- skær­men. Go­de de­tal­jer. Pen­tax er et på man­ge må­der spæn­den­de al­ter­na­tiv til Ca­non og Ni­kon, og vi hil­ser de an­der­le­des løs­nin­ger vel­kom­ne. Vi fo­re­træk­ker sta­dig det nye Ca­non, men Pen­tax har en bil­led­kva­li­tet, der er tæt på det neut­ra­le, og især dyb­den i bil­le­det er rig­tig god. Man­ge vil sæt­te pris på de kva­li­te­ter.

Kva­li­tet­sind­tryk: Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let:

4 af 6 4 af 6 4 af 6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.