Di­gi­talt pletskud!

BT - - NYHEDER - 5 af 6 6 af 6

Som no­get nyt til­by­der Ca­non ik­ke en kit­løs­ning, og det nye Eos 760D kan kun kø­bes som ka­me­ra­hus. Her­ef­ter får du så ra­bat på det ob­jek­tiv, du øn­sker. Ta­ger vi en stan­dard­løs­ning med 18- 55 mm, vil pri­sen sam­let lig­ge om­kring de 6.000 kro­ner. For de pen­ge får du te­stens bed­ste ka­me­ra, da det bå­de til­go­de­ser en­tu­si­a­sten og ny­be­gyn­de­ren. Du får nem­lig og­så et lil­le dis­play øverst. Det be­ty­der, at den kre­a­ti­ve fo­to­graf let kan føl­ge med i luk­ker­ti­der, blæn­de m. m., når LCD- skær­men an­ven­des som sø­ger. Det er et lil­le, men so­lidt værk­tøj, du hur­tigt vil sæt­te pris på – især når du selv vil sty­re ka­me­ra­ets indstil­lin­ger ma­nu­elt. Øn­sker du at kø­re ful­dau­to­ma­tisk, kan du na­tur­lig­vis og­så det. Og vi no­te­rer, at Ca­non lig­ger ek­stremt godt i hån­den. Au­tok­nap­pen har mo­tiv­gen­ken­del­se. Det be­ty­der, at du kan pe­ge og sky­de, og næ­sten hver gang kom­mer der go­de skud i kas­sen. Men det er, når der eks­pe­ri­men­te­res med blæn­de, tid og indstil­lin­ger, at ka­me­ra­et rig­tig kom­mer til sin ret. Ca­nons au­to­fo­kus op­le­ves som hur­tigst i te­sten. Den er ly­nen­de til at stille skar­pt, uan­set om du væl­ger man­ge el­ler et en­kelt fo­kus­punkt. LCD- skær­men står klart og ty­de­ligt og kan li­ge så vig­tigt føl­ge med, når der er be­væ­gel­se. Der er ik­ke no­get slør. Vi no­te­rer og­så me­ka­nisk knap ved ud­lø­se­ren, så du for ek­sem­pel let kan flyt­te fo­kus­punkt. Der­for kan det ik­ke over­ra­ske, at Ca­non Eos 760D le­ve­rer et over­be­vi­sen­de bil­le­de. Far­ver­ne er me­get dybe og nu­an­ce­re­de. De kan ha­ve ten­dens til at bli­ve lidt for kulør­te. Det klæ­der fe­ri­e­bil­le­der, mens en­tu­si­a­sten nok vil fo­re­træk­ke at ju­ste­re far­ver­ne bag­ef­ter. Alt må­lt og ve­jet er det nye Ca­non te­stens kla­re vin­der.

Kva­li­tet­sind­tryk: Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let:

5 af 6 5 af 6 3 af 6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.