Pro­fes­sio­nel fe­e­ling

BT - - NYHEDER - 4 5 5 5 5

Ni­kon er om no­gen sy­no­nymt med pro­fes­sio­nel fo­to­gra­fe­ring. Det er pres­se­fo­to­gra­fens fo­re­truk­ne ’ vå­ben’, og et kig på den­ne mo­del vi­ser ty­de­ligt hvor­for. Der er ved før­ste øje­kast en overflod af knap­per, men det er knap­per, som en­tu­si­a­sten ger­ne vil ha­ve, så han/ hun hur­tigt kan skif­te funk­tion og kom­me vi­de­re. Et godt ek­sem­pel er LV- knap­pen ( Li­ve View), der sid­der ved pro­gramvæl­ge­ren. Et tryk på den, og du har sø­ge­ren på skær­men bag­på, klik tilbage, og du kan se ka­me­ra­ets for­skel­li­ge indstil­lin­ger. På den store 3” tryk­føl­som­me skærm kan du af­læ­se al­le indstil­lin­ger, som min­der om et gam­melt ana­logt ka­me­ra. Det er bå­de lidt cool, men gi­ver og­så et hur­tigt over­blik over ik­ke mindst luk­ker­tid og blæn­de li­ge nu. Ved ud­lø­ser­k­nap­pen fin­der du i øv­rigt og­så moviek­nap­pen, så du hur­tigt kan veks­le til at sky­de vi­deo i ste­det for stil­l­bil­le­der. Hvor an­tal­let af knap­per må­ske er li­ge i over­kan­ten, er pro­gramvæl­ge­ren til gen­gæld ret en­kel. Der er stan­dard­funk­tio­ner som ’ Au­to’, ’ Ma­nu­el’ osv., men og­så ’ Ef­fects’ plus en ræk­ke fil­tre. Du får en hur­tig og præ­cis au­to­fo­kus, og ge­ne­relt fø­les ka­me­ra­et me­get ’ trygt’. Du er sik­ker på at få go­de skud i kas­sen via au­tok­nap­per­ne. På man­ge må­der er det­te Ni­kon et li­ge så godt ka­me­ra som te­stens Ca­non, og alt ef­ter tem­pe­ra­ment, vil du må­ske fo­re­træk­ke Ni­kons lækre fø­lel­se i hån­den. De to ka­me­ra­er op­le­ves me­get for­skel­li­ge, og du bør prø­ve beg­ge, in­den du kø­ber. Ca­non har en lidt me­re læk­ker fi­nish og er og­så let­te­re at bru­ge. Ni­kon har til gen­gæld cool­nes­sfak­to­ren med sig. Bil­led­mæs­sigt er Ni­kon me­re de­tal­je­ret, mens far­ver­ne har bed­re tyng­de hos Ca­non

Kva­li­tet­sind­tryk: Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.