For­klædt som spejl­re­fleks

BT - - NYHEDER - 4 af 6 5 af 6

Lad os slå det fast med det sam­me: OM- D er ik­ke et spejl­re­fleks­ka­me­ra. Men det re­præ­sen­te­rer en trend blandt de så­kald­te sy­stem­ka­me­ra­er, der går på, at du har en sø­ger li­ge­som i et ana­logt ka­me­ra, men den­ne er di­gi­tal og re­elt en LCD- skærm. Det gi­ver ik­ke helt sam­me ” ud­syn”, når du kig­ger gen­nem sø­ge­ren. Skær­men kan til gen­gæld vi­se rig­tig man­ge in­for­ma­tio­ner om bil­le­det og ka­me­raindstil­lin­ger­ne. Sø­ge­rens bil­le­de står des­u­den me­get lys­stærkt og skar­pt. Det be­ty­der dog og­så, at sø­ge­ren ik­ke har den helt rig­ti­ge far­ve­gen­gi­vel­se som en ægte sø­ger, og at den of­te vi­ser mør­ke om­rå­der lidt ly­se­re. Det spejl­lø­se sy­stem­ka­me­ra er et godt al­ter­na­tiv til ægte DSLR, og i brug op­le­ves det næ­sten på sam­me må­de. Der er nem­lig ta­le om et ka­me­ra, der ta­ger næ­sten li­ge så go­de billeder som et DSLR- ka­me­ra, og hvor du kan skif­te ob­jek­ti­vet. Olym­pus- ka­me­ra­et er ind­ret­tet så smart, at det au­to­ma­tisk skif­ter til den lil­le sø­ger, så snart øjet nær­mer sig. Ta­ger du ka­me­ra­et lidt væk fra ho­ve­d­et, vil sø­ge­ren au­to­ma­tisk skif­te til ka­me­ra­ets store LCD- skærm. Det er ret smart la­vet. Den sær­li­ge for­del ved sy­stem­ka­me­ra­er får du og­så med det­te Olym­pus: Det er kom­pakt og let at ha­ve med overalt. Bil­led­kva­li­te­ten lig­ger på et højt ni­veau, og især ef­fekt­fil­tre­ne er go­de. Der er mas­ser af dyb­de og tyng­de i far­ver­ne.

Kva­li­tet­sind­tryk: Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let:

4 af 6 4 af 6 5 af 6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.