Hand­ler vi­ne for ’’

Tho­mas Clau­sen er ud­dan­net so­ci­al­pæ­da­gog, men ar­bej­der i dag på fuld­tid som vin- in­ve­stor og hand­ler med fran­ske vi­ne for fle­re mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk Tho­mas Clau­sen

Det er ek­stremt fa­sci­ne­ren­de, at jeg kan gå ud i mit kø­le­skab, ta­ge en vin fra 1974 og hæl­de den op og tæn­ke, at den her drue er ble­vet pluk­ket for 40 år si­den

MILLIONHANDEL

» Drik­ker i vin? « spør­ger Tho­mas Clau­sen, da vi mø­der ham i hans hus i Kø­ge. Kort ef­ter står han og hol­der godt fast om en fransk vin fra 1983 til 3.000 kro­ner. Lang­somt og for­sig­tigt hi­ver han kor­kprop­pen fri fra den gam­le vin.

» Jeg åb­ner al­drig en vin og drik­ker den ale­ne. Det er kun, når der kom­mer folk på be­søg. Så jeg prø­ver at ha­ve man­ge gæ­ster, « for­tæl­ler Tho­mas Clau­sen.

Den 39- åri­ge vi­nen­tu­si­ast skru­e­de ned for ar­bej­det som so­ci­al­pæ­da­gog for ud­sat­te un­ge og be­gynd­te som selv­stæn­dig i 2013 med fir­ma­et Fi­ne Wi­ne In­vest, der kø­ber og sælger dy­re fran­ske vi­ne, som var de ak­tier. I dag har han godt 50 kun­der og for­val­ter 15- 16 mio. kro­ner, som er he­le fir­ma­ets po­r­te­føl­je.

Vin kan væ­re et godt al­ter­na­tiv til de me­re tra­di­tio­nel­le in­ve­ste­rin­ger i ak­tier og ob­liga­tio­ner. Tho­mas Clau­sen er et be­vis på, at det kan la­de sig gø­re. La­ver han de ret­te hand­ler på vin, kan ak­tie­mar­ke­det ha­ve svært ved at føl­ge med, for­kla­rer han. Et ek­sem­pel på en vin, der har ka­stet store sum­mer af sig, er La­tour år­gang 1982. Den er ste­get 5.427 pct., si­den den blev sendt på mar­ke­det i 1983- 84.

Tho­mas Clau­sen hæl­der vi­nen op og fø­rer glas­set op til næ­sen. Han snu­ser godt ind, in­den han ta­ger en tår af de dy­re drå­ber, der har en dyb rød far­ve og duf­ter af tør­re­de kir­se­bær. På stu­e­bor­det står en end­nu dy­re­re fransk vin. Den er 100.000 kro­ner værd og er nor­malt pak­ket ind i boble­plast i et kø­le­skab med den ret­te tem­pe­ra­tur.

» Er det så det værd at drik­ke en til 100.000? Sma­ger den bed­re? Det ved in­gen, men det hand­ler om pre­sti­ge at ha­ve så­dan en fla­ske. Man kan og­så spør­ge, om en guc­ci­ta­ske vir­ke­lig er 10.000 kro- ner me­re værd end en Hum­mel- ta­ske, « for­kla­rer Tho­mas Clau­sen, der har set folk i Hong­kong hæl­de so­da­vand i en vin til 25.000 kro­ner, for­di de ik­ke kun­ne li­de sma­gen, men ba­re vil­le drik­ke den på grund af pre­sti­gen.

Som på ak­tie­mar­ke­det

Det na­ger vi­nen­tu­si­a­sten, der kal­der det ånds­svagt og spild af vin at gø­re så­dan no­get. Men sam­ti­dig er det fint nok. For han le­ver af, at folk in­ve­ste­rer i dy­re vi­ne. På en nor­mal ar­bejds­dag sid­der han for­an com­pu­te­ren og kig­ger på den så­kald­te vin­børs og kø­ber og sælger vi­ne for si­ne kun­der. Det fungerer nøj­ag­tigt som på det nor­ma­le ak­tie­mar­ked med kur­ver, der går op og ned. For­skel­len er ba­re, at det ik­ke er vær­di­pa­pi­rer på virk­som­he­der som Mær­sk og Carls­berg. Det er vi­ne som Mou­ton Ro­t­hs­child og Ro­manée- Conti.

Net­op blan­din­gen af de æld­gam­le og hi­sto­ri­ske fran­ske slot­te med de pre­sti­ge­fyld­te vi­ne og den rå for- ret­ning med køb og salg fa­sci­ne­rer Tho­mas Clau­sen.

» Det er ek­stremt fa­sci­ne­ren­de, at jeg kan gå ud i mit kø­le­skab og ta­ge en vin fra 1974, hæl­de den op og tæn­ke, at den her drue er ble­vet pluk­ket for 40 år si­den. Hver ene­ste drue i den her pris­klas­se bli­ver hånd­pluk­ket og går igen­nem det ene og det an­det. «

Tho­mas Clau­sen åb­ner sit lil­le vin­kø­le­skab, som står ved si­den af va­ske­ma­ski­nen i hu­set med to eta­ger og en kæl­der. Han ta­ger en vin frem og vi­ser, at en god sjat er for­dam­pet på grund af for me­get ilt. Ale­ne dét gør vi­nen nog­le tu­sin­de kro­ner min­dre værd, for­kla­rer han.

Selv­om man skul­le tro, at Tho­mas Clau­sen vil­le bo i et hus med en kæm­pe vin­kæl­der, for­hol­der det sig ik­ke helt så­dan. Han bor med sin ko­ne og si­ne fi­re børn i et helt al­min­de­ligt hjem, hvor der ik­ke bli­ver ’ flashet’ dy­re fla­sker. Han har vi­ne til ad­skil­li­ge store fe­ster, men de dy­re vi­ne bli­ver op­be­va­ret et sik­kert sted.

Ud­over sit eget la­ger af in­ve­ste­rings­vi­ne har han li­ge nu 700- 800 vi­ne i si­ne kun­ders po­r­te­føl­je, som ik­ke lig­ger i Dan­mark. De er på et la­ger i Eng­land, så han og kun­der­ne der­med und­går at be­ta­le moms for vi­nen, når den skal sæl­ges.

» Jeg vil­le al­ler­helst ha­ve, at de lå i en stor og flot kæl­der, jeg kun­ne kig­ge på. Men jeg har en sik­ker­hed der­ov­re i, at de tjek­ker, om vi­ne­ne er, som de skal væ­re, « si­ger han.

Den selv­stæn­di­ge vin­hand­ler har travlt for ti­den. Der kom­mer he­le ti­den nye kun­der til. De ind­sky­der alt fra 10.000 til en mil­li­on og er bå­de hr. og fru Hansen og store fir­ma­er. Når de en­gang sælger de­res vi­ne igen, ta­ger Tho­mas Clau­sen 10% af ge­vin­sten.

Sik­kert, men lang­somt

Li­ge nu for­ven­ter han at tje­ne nog­le hund­re­de tu­sin­de om året. Der­til kom­mer den ind­komst, han får ved selv at hand­le vin, som han ik­ke vil kom­me ind på. Han in­drøm­mer, at in­gen in­ve­ste­rin­ger er sik­re, men for­kla­rer, at han ved at hol­de sig til de store fran­ske vi­ne skaf­fer et godt af­kast til si­ne in­ve­sto­rer. For ek­sem­pel ko­ste­de vi­nen til 100.000, som står på stu­e­bor­det, blot 13.000 kro­ner i 2004.

» In­ve­ste­rer man

i store,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.