R mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

dy­re slot­te, så sti­ger det. Det er en sik­ker, men lang­som stig­ning. Ak­tie­mar­ke­det går op og ned, mens vin en­ten går lang­somt op el­ler lang­somt ned, « si­ger han.

Tho­mas Clau­sen har ik­ke al­tid haft så me­get styr på, hvor­når der skal kø­bes og sæl­ges. In­teres­sen for vin har al­tid væ­ret der, mens ev­nen til at hand­le har kræ­vet nog­le år at opø­ve.

» For man­ge år si­den køb­te jeg min før­ste dy­re fl aske vin. Jeg gav om­kring 1.800 kro­ner og syn­tes, jeg hav­de gjort et godt køb. På net­tet så jeg, at jeg kun­ne ha­ve få­et den til 700 kro­ner, så jeg føl­te mig ri­me­lig snydt. Jeg drak vi­nen i ar­rig­skab, mens jeg tænk­te over, hvor­for vi­nen var så dyr i Dan­mark. Det var dér, min in­ter­es­se for vin­han­del op­stod. «

Han be­gynd­te at kø­be vin på auk­tio­ner for at sæl­ge dem dy­re­re se­ne­re og fi k op­byg­get et la­ger. Si­den har han op­byg­get et stort net­værk i ud­lan­det, så han kan sæl­ge vin og kø­be vin for an­dre.

Han gri­ber ud eft er hal­sen på den fran­ske vin til 100.000 kro­ner. Der må ik­ke væ­re den mind­ste rid­se på fl asken, som er så vær­di­fuld, at den selv uden vin i vil­le kun­ne bli­ve solgt på det sor­te mar­ked for 1.000 dol­lar til svind­le­re.

» Se, nu er der en lil­le rid­se dér. Jeg skal vir­ke­lig pas­se på. Si­den den er ble­vet fri­gi­vet i 2002, er den ste­get 468 pct. i vær­di, så den er værd at pak­ke ind i boble­plast. «

Gi­ver ar­ven vi­de­re

Det er dog ik­ke kun pen­ge­ne, der gør Tho­mas Clau­sen på­pas­se­lig. Det er og­så fa­sci­na­tio­nen. Som når han ta­ger ko­nen og bør­ne­ne på fem, ni, 11 og 16 med på fe­rie i Frankrig og slæ­ber dem med ud på vin­går­de.

» Bør­ne­ne sy­nes, jeg er tå­be­lig, når vi kø­rer for­bi en vin­mark, og jeg stil­ler mig ud og går ind i mar­ker­ne og kig­ger på dru­er­ne. Sid­ste år be­søg­te vi en vin­kæl­der, og de røv­ke­de­de sig. «

Al­li­ge­vel for­sø­ger han at fan­ge de­res in­ter­es­se for vin. De får ik­ke lov at sma­ge end­nu, men dat­te­ren på 11 snu­ser tit til vi­ne­ne og er ret god til det, for­kla­rer Tho­mas Clau­sen. Søn­nen er der­i­mod me­re fo­ku­se­ret på pen­ge­de­len. Det glæ­der vi­nen­tu­si­a­sten, at bør­ne­ne ik­ke er helt af­vi­sen­de, for han hå­ber, at fi rma­et en dag kan gå vi­de­re til dem.

Tho­mas Clau­sen skal tilbage på kon­to­ret, hvor han har en storskærm til at føl­ge kur­ver­ne med. Der er nem­lig ri­ge­ligt at se til. Især i 2015 har fi rma­et for al­vor ta­get fart, og po­r­te­følj­en er ste­get til om­kring 16 mil­li­o­ner.

» Fle­re og fl ere kom­mer til og kan se idéen i det. Vin er må­ske ik­ke bed­re end ak­tier, men det er me­re sik­kert. Bræn­der et vin­hus ned, så går vi­nen jo ik­ke kon­kurs, den sti­ger ba­re, « for­tæl­ler Tho­mas Clau­sen.

I MOR­GEN:

Pre­ben Ni­el­sen sam­ler på gam­le mønt­er og har for ny­lig solgt no­get af sin sam­ling for 1,4 mil­li­on kro­ner.

AK­TIER, OP­SPA­RINGS­KON­TI OG EJEN­DOM­ME.

Det er de ty - pi­ske in­ve­ste­rings­for­mer, som dan­sker­ne tæn­ker på, når de vil ha­ve for­mu­en til at vok­se. Men ved at sky­de nog­le af pen­ge­ne i f. eks. fransk vin, kunst el­ler ve­te­ran­bi­ler, kan der og­så væ­re go­de pen­ge at tje­ne. BT mø­der tre en­tu­si­a­ster, der har tjent en for­mue på de­res hob­by.

BT PLUS kan du læ­se en guide til, hvor­dan du kom­mer i gang med at tje­ne pen­ge på din hob­by – du kan og­så mø­de Chri­sti­an Jen­sen, der skift ede en kar­ri­e­re som blom­ster­hand­ler ud med køb og salg af klas­si­ske bi­ler. Læs me­re på bt. dk/ plus

En af Tho­mas Clau­sens dy­re­ste vi­ne er den­ne Ro­manée- Conti fra 2002. Den har li­ge nu en vær­di på om­kring 100.000 kro­ner. Fo­to: Si­mon Skip­per

Tho­mas Clau­sen hol­der sin stør­ste pas­sion i hån­den. Dyr fransk vin, som han bå­de ny­der sam­men med gæ­ster, men og­så hand­ler for for fle­re mil­li­o­ner kro­ner. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.