Ni­ck Ca­ves 15- åri­ge søn er død

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

ULYK­KE

Mu­si­ke­ren Ni­ck Ca­ve har mi­stet sin søn Art­hur i en tragisk ulyk­ke.

Den 15- åri­ge Art­hur Ca­ve dø­de i tirs­dags 14. juli om­kring klok­ken 18 ef­ter et knap 20 me­ter fald fra en klip­pe – Oving­de­an Gap – ved Brighton, Eng­land.

San­ge­ren be­kræf­ter det alt for tid­li­ge døds­fald i en pres­se­med­del­el­se:

» Vo­res søn Art­hur dø­de tirs­dag af­ten. Han var vo­res smuk­ke, lyk­ke­li­ge, kær­li­ge dreng, « ly­der det fra den 57- åri­ge Ca­ve og hans ko­ne Su­sie, iføl­ge Daily Mail. Par­rets an­den søn, Earl, er Art­hurs tvil­lin­ge­bror.

Fun­det il­de til­redt

Art­hur blev fun­det me­get il­de til­redt på stran­den ne­den for klip­pen og blev flø­jet med am­bu­lan­ce­he­li­kop­ter til ho­spi­ta­let i Brighton.

» For­bi­pas­se­ren­de gav første­hjælp til dren­gen, før han blev trans­por­te­ret til Roy­al Sus­sex Co­un­ty Ho­spi­tal i Brighton lidt ef­ter klok­ken 18. Han dø­de se­ne­re af si­ne ska­der, « op­ly­ser po­li­ti­et i Sus­sex.

Po­li­ti­et be­kræf­ter, at der er ta­le om en ulyk­ke, men ken­der end­nu ik­ke de nær­me­re om­stæn­dig­he­der ved fal­det.

Tv- vær­ten Jes Dorph send­te sig selv hjem i en taxa un­der cy­kel­lø­bet Tour de Tisvil­de ef­ter et styrt med ho­ve­d­et først. Fo­to: Son­nMe­dia/ Gorm J. Si­i­ger

Ni­ck Ca­ve. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.