Blod, sved og rosé

I går cyk­le­de 500 ryt­te­re gen­nem Nordsjælland i ken­dis- lø­bet Tour de Tisvil­de, og for tv- vært Jes Dorp­hPe­ter­sen blev det en blo­dig af­fæ­re

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

OP- OG NED­T­UR

Med tæt­sid­den­de cy­keltøj og oli­e­re­de, glat­b­ar­be­re­de ben be­gav 500 ama­tør­ryt­te­re sig ons­dag ud på en cy­kel­tur mod rosé, mu­sik og bal­la­de. Det år­li­ge cy­kel­løb Tour de Tisvil­de løb af stab­len – og med i fel­tet var man­ge kend­te dan­ske­re.

For en af del­ta­ger­ne – nem­lig tv- vær­ten Jes Dorph- Pe­ter­sen – stop­pe­de tu­ren dog langt før mål. Ved Mik­kel­borg i Nordsjælland ud­gik den 56- åri­ge Jes Dorph fra lø­bet ef­ter at væ­re ble­vet of­fer for en hård op­brems­ning. Han røg i as­fal­ten med ho­ve­d­et først og fik hud­af­skrab­nin­ger i ho­ve­d­et, på ben og hæn­der.

» Jeg var uop­mærk­som på en op­brems­ning li­ge for­an mig. Der­for hev jeg hårdt i min hånd­brem­se, og cyk­len gled, « skri­ver Jes Dorph- Pe­ter­sen på sin Fa­ce­book.

Ski­b­by: Jes Dorph var væk

Cy­kel­hjel­men rev­ne­de, og Jes Dorph ud­tryk­ker tak­nem­lig- hed over, at hjel­men red­de­de ham fra yder­li­ge­re ska­der. Ef­ter styr­tet valg­te tv- vær­ten at tak­ke af og ta­ge en taxa hjem.

Den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Jes­per Ski­b­by kør­te li­ge for­an Jes Dorph- Pe­ter­sen, og han be­skrev styr­tet så­le­des.

» Han sad lidt bag ved mig, og plud­se­lig sag­de det ba­re ’ bang’. Jeg tænk­te fuck, men at det nok var nog­le an­dre. Da jeg så vend­te mig om, var han væk. Jes Dorph var væk, « si­ger Jes­per Ski­b­by.

Iføl­ge den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter var det godt, at Jes Dorph- Pe­ter­sen stop­pe­de. El­lers ’ hav­de han kørt og væ­ret ban­ge’.

Bub­ber på gla­tis

Ved mål­stre­gen blev kaps­ler knap­pet af øl­fla­sker, ving­las fyldt med rosé, og de man­ge cy­kel­ryt­te­re smed sig i græs­set med en bid mad. Stem­nin­gen var i top – og lø­bets kom­men­ta­tor, tv- vær­ten og ro­ck­s­an­ge­ren Mat­ti­as Hun­debøll, var me­get im­po­ne­ret over del­ta­ger­nes en­tu­si­as­me.

» Kom­men­ta­tor­bi­len lå li­ge for­an ho­ved­fel­tet. Man kun­ne mær­ke se­ri­ø­si­te­ten og hø­re dem snak­ke. De var så se­ri­ø­se, de der gut­ter. Lå og snak­ke­de om, hvor­dan de skul­le an­gri­be spur­ten, « si­ger Mat­ti­as Hun­debøll.

Kom­men­ta­to­ren var især dril­len­de over­for lø­bets kend­te del­ta­ge­re:

» Fle­re end 200 gan­ge sag­de jeg, hvor er Bub­ber, for Bub­ber lå helt ne­de bagi. Su­per sjovt, « si­ger han.

Ru­ten gen­nem Nordsjælland bød bå­de på lan­de­vej, grus- og sko­vsti­er. Og det skif­ten­de ter­ræn var en ud­for­dring for net­op tv- vær­ten Bub­ber.

» I sko­ven kør­te vi mo­un­tain­bi­ke- ag­tigt. Hvis man ik­ke hol­der fast på sty­ret, så ta­ger cyk­len mag­ten fra dig. Det er jo lidt bam­bi på glat is, « si­ger Bub­ber.

Vin­der af Tour de Tisvil­de, der er ar­ran­ge­ret af ko­mi­ke­ren Cas­per Chri­sten­sen, blev Se­ba­sti­an Fi­ni, der er dan­marks­me­ster i mo­un­tain­bi­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.