Kul­tur Vul­gær, vo­vet og

’ Ted 2’ er ik­ke for folk med god smag for klas­sisk ko­me­die

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Ted’ fra 2012 var en plat per­le om en ung mand og hans ta­len­de ted­dyb­jørn – med en me­get be­skidt mund. Og ’ Ted 2’, der har pre­mi­e­re i dag, er en over­ra­sken­de vær­dig fort­sæt­tel­se.

Ni­veau­et er selv­føl­ge­lig ik­ke ble­vet hæ­vet si­den sidst. Vit­tig­he­der­ne hand­ler sta­dig om tjald, sæd og tis­se­mænd. Og al­le, der ik­ke er til den slags, bør i dén grad hol­de sig væk.

Si­den for­ri­ge kapitel, hvor fræk­ke og sjove Mila Ku­nis spil­le­de Jo­hns for­lo­ve­de, er vo­res ik­ke sær­ligt in­tel­li­gen­te ven fra Bo­ston ble­vet skilt. Han er en­som og nær­mest afh æn­gig af in­ter­net­por­no. Og Jo­hn ( Mark Wa­hl­berg) lyt­ter ik­ke eft er, når hans go­de barn­doms­ven og sjæle­part­ner Ted op­for­drer ham til at fi nde en ny kæ­re­ste ( Aman­da Seyfri­ed).

Mod­sat går det fi nt for den ta­len­de ted­dyb­jørn, som Jo­hn i sin tid væk­ke­de til li­ve med et magisk ju­leøn­ske.

Bam­sen og blon­di­nen

Ted har fast job i su­per­mar­ke­det, hvor han og­så mød­te sin lang­be­ne­de for­lo­ve­de, Ta­miLynn.

Selv­om Ted bog­sta­ve­ligt talt ik­ke har no­get imel­lem be­ne­ne, dyr­ker bam­sen og blon­di­nen vild sex. Og det går først rig­tig galt, eft er Ted og Ta­mi- Lynn bli­ver gift og for­sø­ger at adop­te­re et barn.

Plud­se­lig bli­ver myn­dig­he­der­ne nem­lig op­mærk­som­me på Teds util­pas­se­de na­tur.

Og eft er hen­ven­del­ser fra ad­skil­li­ge mi­ni­ste­ri­er og kom­mu­ne­kon­to­rer rul­ler lavi­nen.

Teds og Ta­ri- Lynns æg­te­skab bli­ver gjort ugyl­digt. Ted bli­ver fy­ret fra su­per­mar­ke­det. Og en­de­lig bli­ver bam­sen umyn­dig­gjort og stemp­let ’ en gen­stand’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.