Hem­me­lig­hed bag Set­hs smil

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

GOD GRUND

Man­den bag da­gens store pre­mi­ere­fi lm ’ Ted 2’ samt ver­den­s­oms­pæn­den­de ani­ma­tions­hit som ’ Ame­ri­can Dad’ og ’ Fa­mily Guy’ Seth Ma­cFar­la­ne er ik­ke ale­ne en af show­biz’ trav­le­ste, men og­så mest lyk­ke­li­ge mænd. Og det er han, for­di han strengt ta­get bur­de væ­re død.

Om mor­ge­nen 11. sep­tem­ber 2001 hav­de Seth Ma­cFar­la­ne nem­lig bil­let og gyl­digt bo­ar­ding­pass til Ame­ri­can Air­li­nes Flight 11 fra Bo­ston til Los An­ge­les.

Men på grund af heft ige tøm­mer­mænd eft er en fest på sin gam­le de­signsko­le på Rho­de Island og for­ker­te op­lys­nin­ger an­gå­en­de bo­ar­ding­tids­punkt fra hans rej­se­a­gent, kom den i dag 41- åri­ge mul­ti­kunst­ner ti mi­nut­ter for sent til fl yet.

Da han stod med si­ne kuf- fer­ter i Lo­gan In­ter­na­tio­nal Air­port i Bo­ston og via CNN på luft hav­nens storskærm fandt ud af, at ’ hans’ fl y net­op var bra­get ind i Wor­ld Tra­de Cen­ter, kun­ne han slet ik­ke fi nde en gri­mas­se, der kun­ne pas­se.

» På en el­ler an­den må­de var det som næ­sten at bli­ve ramt af en bil på ga­den. Men for mig var der på in­tet tids­punkt ta­le om pa­nik. Der­for er det en hæn­del­se, der har ta­get mig fl ere år at be­ar­bej­de. Og re­sul­ta­tet er selv­føl­ge­lig, at jeg al­drig læn­ge­re ta­ger no­get som helst her i li­vet for gi­vet. Hvert se­kund er en ek­stra ga­ve – ren over­tid, « si­ger Seth Ma­cFar­la­ne til bla­det Hol­lywood Repor­ter.

Si­den den skæb­nesvan­gre dag i 2001 har Ma­cFar­la­ne væ­ret en travl mand. Ud over si­ne tre tv- se­ri­er har han ind­spil­let og in­stru­e­ret tre spil­le­fi lm. Han har væ­ret Oscar­vært, og som san­ger og pi­a­nist tur­ne­rer og ind­spil­ler alt­mu­lig- me­di­e­man­den med sit eget big­band.

I dag har Seth Ma­cFar­la­ne – med god grund – let til smil.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.