Dva­ske de­tek­ti­ver

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

SE­RIE

’ True De­tecti­ve’ DRA­MA ** ****

Eft er fem epi­so­der er HBO Nor­di­cs an­den sæ­son af se­ri­en ’ True De­tecti­ve’ ik­ke ble­vet bed­re – tvær­ti­mod.

I før­ste sæ­son slog Mat­t­hew McCo­naug­hey og Woo­dy Har­rel­son al­le om­kuld som de to desil­lu­sio­ne­re­de de­tek­ti­ver fra syd­sta­ten Lou­i­si­a­na.

Nu for­sø­ger HBO Nor­dic at gen­ska­be magi­en med Vin­ce Vaug­hn, Rachel McA­dams og Co­lin Far­rell i ho­ved­rol­ler­ne. Mord­myste­ri­et er den­ne gang fl yt­tet til Los An­ge­les- om­rå­det. Men selv­om McCo­naug­hey og Har­rel­son sta­dig er in­vol­ve­ret som pro­du­ce­re, le­ver hver­ken sceno­gra­fi , ma­nuskript el­ler sku­e­spil op til for­vent­nin­ger­ne.

Ufri­vil­ligt mor­som­me ’ Twin Pe­aks’- pa­sti­cher og dår­lig di­a­log står i vej­en for en­hver form for na­tur­lig spæn­ding. Og uan­set hvor mysti­ske og in­ter­es­san­te Vaug­hn, Adams og Far­rell for­sø­ger at væ­re, fal­der det he­le til jor­den med et brag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.