Søe træ­der al­drig van­de

Jo­han­nes Søe Hansen har hæn­der­ne ful­de som kon­cert­me­ster i DR Sym­fo­ni­O­r­ke­stret – men præ­sen­te­rer og­så dansk mu­sik på ind­spil­nin­ger og som so­list over he­le ver­den

BT - - NAVNE - Sø­ren Schau­ser shx@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Han pas­ser til dag­lig sit job som le­der af første­vi­o­li­ner­ne i DR Sym­fo­ni­O­r­ke­stret. Men han kan og­så stille sig op i di­rek­te tv og væ­re so­list i den kræ­ven­de åb­ning af ’ Tango- Ja­lou­sie’.

Jo­han­nes Søe Han­sens liv står i vi­o­li­nens tegn og har gjort det stort set si­den be­gyn­del­sen: Han var et ly­sen­de ta­lent som lil­le og vandt guld­me­dal­je i Ber­ling­s­kes Klas­si­ske Mu­sik­kon­kur­ren­ce som 14- årig. Stu­di­e­ti­den hos tjek­ki­ske Milan Vi­tek på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um be­gynd­te i 1982 og end­te fem år se­ne­re med en im­po- ne­ren­de ek­sa­men. Det blev end­da til en fl ot sejr i Den In­ter­na­tio­na­le Carl Ni­el­sen Kon­kur­ren­ce un­der­vejs. Eft er kun to år på kon­ser­va­to­ri­et!

Mu­sik­li­vet har be­ga­vet ham med fi ne pri­ser som Ja­cob Ga­des Le­gat og Pe­der Møl­lers Min­de­le­gat. Han brug­te et stort sti­pen­di­um fra Son­ning Fon­den til un­der­vis­ning hos den me­get søg­te Igor Ozim i Schweiz.

Jo­han­nes Søe Hansen har si­den 1992 væ­ret kon­cert­me­ster i DR Sym­fo­ni­O­r­ke­stret. Han vandt alt­så plad­sen som 27- årig og har snart sid­det der i 25 år.

For­re­st i første­vi­o­li­ner­ne

Stil­lin­gen er en kom­bi­na­tion af mu­sik og me­re le­der­præ­ge­de op­ga­ver:

Han skal ik­ke ba­re sid­de for­re­st i første­vi­o­li­ner­ne og vi­se vej­en. Han skal spil­le de store og som­me­ti­der gan­ske kræ­ven­de af­snit for so­lovi­o­lin. Og han skal i det dag­li­ge sik­re grup­pens go­de sam­ar­bej­de bå­de ind­byr­des og med kol­le­ger­ne i øv­rigt. Når or­ke­stret stem­mer ved prø­vens el­ler kon­cer­tens be­gyn­del­se, sty­rer kon­cert­meste­ren sla­gets gang. En af hans mest hjer­te­var­men­de si­der er en­ga­ge­men­tet i bå­de æl­dre og ny­e­re dansk mu­sik. Han har op­t­rå­dt som so­list fra Nuuk til New York og for ny­lig i Pa­ris. Ik­ke sjæl­dent med dan­ske to­ner.

Og han har væ­ret i stu­di­et med dem. Jo­han­nes Søe Hansen er en ferm per­for­mer i selv van­ske­li­ge­re vær­ker og gør en stor ind­sats for sjæl­dent hør­te nav­ne.

Han har for ek­sem­pel ind­spil­let styk­ker­ne for so­lovi­o­lin af le­gen­da­ri­ske Max Re­gers dan­ske elev, Ni­els Ot­to Raa­sted. Det er og­så ble­vet til cd’er med Knudå­ge Ri­isa­gers og se­ne­st Vagn Holm­bo­es vi­o­lin­vær­ker – de sid­ste i sam­ar­bej­de med pi­a­ni­sten Chri­sti­na Bjør­køe.

Jo­han­nes Søe Hansen er ti­me­læ­rer ved sit gam­le kon­ser­va­to­ri­um og har for ny­lig gi­vet mester­kur­sus i Salt La­ke Ci­ty, USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.