EF­TER­KRIG­STI­DEN SKY­DES IND – MED ATOM­BOM­BE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 70 år si­den 1945:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har mas­ser af go­de idéer, og der man­ge ting, du ger­ne vil. Spørgs­må­let er dog, om di­ne om­gi­vel­ser nu og­så me­ner det sam­me som dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du har fo­kus på dig selv og di­ne eg­ne ev­ner frem­for at væ­re op­mærk­som på de an­dres, des bed­re vil da­gens ud­for­drin­ger fol­de sig ud. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Månen og Mars står i en spæn­ding til dit tegn i dag, hvil­ket læg­ger op til, at du kan væ­re lidt på krigs­stien. Jo me­re du hand­ler, des bed­re. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du mær­ker en god kon­takt til dig selv. Du er god til at si­ge fra over­for det, du ik­ke øn­sker. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er vig­tigt, at du bru­ger al den ener­gi, som du har i dig. Dog er det sam­ti­dig vig­tigt, at du ik­ke spre­der dig over for man­ge op­ga­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er ik­ke i tvivl om, at der skal nye bol­ler på sup­pen, som man si­ger. Du er me­re klar og pa­rat, end du læn­ge har væ­ret, til at prø­ve no­get nyt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det vil væ­re vig­tigt, at du i al­le sam­men­hæn­ge får sagt di­ne me­nin­ger. Hol­der du dig tilbage, vil du mær­ke det in­de­ni dig selv og bli­ve util­freds. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er nu, du skal kom­me med al­le di­ne vi­sio­ner for frem­ti­den. Bå­de pri­vat og ar­bejds­mæs­sigt har du man­ge for­de­le at dra­ge nyt­te af. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

81). ( Svær 50). ( Mid­del 29). ( Nem

Ver­dens før­ste atom­bom­be bli­ver prø­ve­s­prængt i ør­ke­nen ved den så­kald­te Tri­ni­ty Si­te nær Ala­mog­or­do i New Me­xi­co, USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.