DEN FORBANDED

Ar­ven fra sny­der­ne hvi­ler tungt over Tour de Fran­ce - og især over man­den be­gej­string over en stor sejr, som den Chris Froo­me le­ve­re­de tirs­dag

BT - - SPORTEN - KOM­MEN­TA­GE Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Var vi vid­ner til en ek­stra­or­di­nær præ­sta­tion, byg­get på mi­nu­tiøs for­be­re­del­se og ud­ført af en sport­s­mand uden li­ge i cy­kel­spor­ten, da Chris Froo­me smadre­de al mod­stand? El­ler var det ba­re en om­gang for­ban­det snyd?

Det var de spørgs­mål, der kun­ne af­læ­ses blandt langt de fle­ste, der så Chris Froo­me trom­le al mod­stand til si­de på vej op mod må­let tirs­dag. Tou­rens før­ste bjerg, 15,3 km med 7,4 pro­cent i gen­nem­snit­lig stig­ning - og bum, det he­le var ov­re. Kon­kur­ren­ter­ne blev smidt i grøf­ten, og lø­bets gu­le trø­je kun­ne ud­byg­ge for­sprin­get til nær­mest per­ver­se pro­por­tio­ner.

Tal­nør­der­ne, der yn­der at for­sø­ge at fast­slå med hvil­ken kraft, de stør­ste nav­ne for­ce­re­de stig­nin­gen op mod mål­stre­gen i det und­se­e­li­ge skis­port­s­sted La Pi­er­re- Saint- Martin, reg­ne­de sig frem til, at Chris Froo­me brug­te 6,1 watt/ kg. Et højt tal, be­va­res, men ik­ke una­tur­ligt højt - ek­sem­pel­vis me­ner do­pin­g­eks­per­ten Antoine Vay­er, at det er over 6,4 watt/ kg, at man for al­vor skal spær­re øj­ne­ne op - men dog en kraft­ud­lad­ning af de stør­re. Nok til at di­stan­ce­re Nairo Qu­in­ta­na, Tejay van Gar­de­ren og Al­ber­to Con­ta­dor, men ser man på eta­pens for­løb og Tou­rens før­ste uge, er der nog­le fak­to­rer, der er værd at næv­ne.

Chris Froo­me har vist sig som den stær­ke­ste ryt­ter hidtil. Han for­må­e­de at ta­ge tid på en ræk­ke etaper, mest be­mær­kel­ses­vær­digt på Mur de Huy og Mûr- de- Bre­tag­ne, og kun­ne der­for mø­de Py­re­næ­er­ne i gult. Hans tro­fa­ste løjt­nant Ri­chie Porte hav­de der­i­mod få­et besked om at kø­re bag­læns, så den mak­si­ma­le kraft­ud­lad­ning kun­ne lan- ce­res på den før­ste al­vor­li­ge stig­ning i det­te års løb. Om­trent tre kvar­ter hav­de Ri­chie Porte for­må­et at for­møb­le ved kon­stant at væ­re fast be­stand­del af grup­pet­to­en.

Ser man på de om­kring 150 km, der var fra start til det af­slut­ten­de bjergs fod, var det få gan­ge, Team Sky så sig nødsa­get til at ind­ta­ge spid­sen og kon­trol­le­re lø­bet. Man sad med an­dre ord og put­te­de sig fint. Alt­så var det re­la­tivt fri­ske ben, der kun­ne sæt­te tem­po, da kap­ta­j­nen først be­or­dre­de det.

Tilbage til det una­tur­li­ge. For selv­føl­ge­lig duk­ker den tan­ke op. Hvis den ik­ke gjor­de, vil­le man jo væ­re en naiv klovn, der in­tet har lært af de se­ne­ste 20 år i cy­kel­spor­ten. Men så igen: Hvad nu, hvis det var Al­ber­to Con­ta­dor, der hav­de vun­det eta­pen på sam­me vis? Vil­le vi så tord­ne løs med bøf- hi­sto­ri­er, clen­bu­te­rol og bloddo­ping? Hvad hvis det var Nairo Qu­in­ta­na, der hav­de vun­det? Vil­le vi så skri­ve om gem­me­ste­der i Co­lom­bia, hvor do­ping­kon­trol­len nok ik­ke kom­mer for­bi syn­der­ligt of­te?

Den gu­le mi­stan­ke

En ting er at mistæn­ke Chris Froo­me for at kø­re med lidt for man­ge ok­tan i tan­ken. No­get an­det er, at man mistæn­ker den gu­le trø­je ge­ne­relt. Beg­ge de­le har jeg for­stå­el­se for. Do­pin­grap­por­ter­ne fra så­vel USA­DA, de ame­ri­kan­ske an­tido­ping­myn­dig­he­der, der af­slø­re­de Lan­ce Arm­strong, og ADD, den dan­ske pen­dant, som ( næ­sten) af­slø­re­de Bjar­ne Ri­is, på­pe­ger beg­ge, at det vil væ­re naivt at tro, at der ik­ke fin­des do­ping i fel­tet.

Men det er avan­ce­ret og min­der me­re om nø­je til­ret­te­de for­bed­rings­me­to­der end om for­ti­dens svæl­gen i epo og blod­po­ser. De po­si­ti­ve prø­ver kom­mer da og­så, men at for­la­de sig ude­luk­ken­de på de for­hån­den­væ­ren­de test­me­to­der er jo og­så naivt. Nok Las­se Vø­ge

Jour­na­list lavg@ sporten. dk

@ Las­seV­ge

TORS­DAG 16. JULI 2015 Nils Meilvang

Fo­to­graf meil@ bt. dk @ nils­meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.