DE TVIVL PÅ GULT

N i gult. BTs sport­s­chef, Ja­cob Staehelin, skri­ver om den mang­len­de

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 16. JULI 2015 har sporten æn­dret sig til det bed­re ef­ter blod­pas­sets ind­t­og, men at på­stå, at det ale­ne er ga­rant for en ren sport, er for me­get for­langt.

Selv­føl­ge­lig er Chris Froo­me i sig selv una­tur­lig. Det er una­tur­ligt at kun­ne pres­se sin krop ud over det sæd­van­li­ge i tre uger i træk. Men omvendt er der in­gen tvivl om, at Chris Froo­me for­sø­ger at ska­be de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for sig selv. Ved de lang­va­ri­ge træ­nings­lej­re på Tei­de- bjer­get på Te­ne­ri­fe. Det kon­stan­te ar­bej­de med at læ­re krop­pens græn­ser at ken­de - og kø­re ef­ter det via sin wat­t­må­ler. He­le Team Skys jagt på mar­gi­na­ler, når det kom­mer til re­sti­tu­tion, er­næ­ring og ma­te­ri­el.

Bli­ver ik­ke te­stet nok

Det er Froo­me selv, der si­ger, at han ik­ke bli­ver te­stet nok på Tei­de. At han ger­ne ser, at UCI te­ster om nat­ten, så mi­kro­do­ser kan op­da­ges i de få ti­mer, hvor de an­gi­ve­ligt er spor­ba­re. Den an­den si­de har og­så ar­gu­men­ter­ne klar. Styr­ke­for­hol­det er for stort - vi ta­ler ef­ter Froo­mes præ­sta­tion om ’ pe­lo­ton a deux vi­tes­ses’ - et felt med to ha­stig­he­der - for­ti­dens Le Mon­de- lan­ce­re­de ud­tryk for, at der er to ka­te­go­ri­er af ryt­te­re: de ure­ne og de re­ne.

Lan­ce Arm­strong gav selv ud­tryk for sin skep­sis på Twit­ter, da han stil­le­de spørgs­må­let, om Chris Froo­me var ren - for der­ef­ter at po­in­te­re, at han skam ik­ke hav­de sva­ret. Og præ­cis dér ram­mer han jo ho­ve­d­et på søm­met. Vi ved re­elt ik­ke en skid. Vi ved ik­ke, om Chris Froo­me er dopet til op over de kro­ge­de al­bu­er.

Vi ved ik­ke, om Asta­nas seks mand i top 25 un­der Giro­en var ud­tryk for Ale­xan­dre Vi­nokou­rovsk for­be­re­del­se - el­ler om Al­ber­to Con­ta­dor, der ene mand slog de seks Asta­na- ryt­te­re, spi­ste det sam­me som al­le an­dre, når ho­ved­ret­ten kom på bor­det. Der er for­nem­mel­ser, og der er fø­lel­sen af at væ­re ble­vet ta­get godt og grun­digt ved næ­sen tid­li­ge­re.

Må­ske er det i vir­ke­lig­he­den spor­tens di­lem­ma: At man kon­stant skal kæm­pe med for­ti­den, for­di for­ti­den til sta­dig­hed vil fodre skep­ti­ker­ne. Og for­di for­ti­dens skur­ke sta­dig er en del af sporten på en ræk­ke hold. Godt nok ik­ke på Team Sky, men der var dog en suspekt læ­ge ved navn Ge­ert Le­in­ders til­knyt­tet, da Chris Froo­me fik sit gen­nem­brud. Og den åben­hed, hol­det præ­di­ke­de - hvor er den i dag, når in­gen må se te­stre­sul­ta­ter?

Må­ske in­vi­te­rer Chris Froo­me til fle­re test, for­di han ved, at de al­tid vil væ­re ne­ga­ti­ve. Præ­cis som Lan­ce Arm­strong al­tid te­ste­de ne­ga­tiv. Og der­for er det på man­ge må­der let­test at væ­re skep­tisk, ja, ky­nisk. Det er om­kost­nings­frit at på­stå, at al­le er dope­de. De be­hø­ver ik­ke bli­ve fan­get, for det er jo for storma­sket et net, der ka­stes ud over de glat­b­ar­be­re­de ben i stramt tøj. De klo­ge smut­ter igen­nem, de dum­me står tilbage med en po­si­tiv prø­ve.

Chris Froo­me er på man­ge må­der en døds­syg ryt­ter. Han sid­der grimt på cyk­len og gl­or ned i sin for­ban­de­de com­pu­ter, når han skal fin­de ud af, om han kan øge tem­po­et. Team Sky er for do­mi­ne­ren­de, og det he­le er no­get møg, for­di spæn­din­gen fes ud af Tou­ren på et kvar­ter. Må­ske er det med­vir­ken­de til, at mi­stan­ken er der. Må­ske vil­le det væ­re præ­cis det sam­me, hvis en an­den før­te.

Det ene­ste sik­re er, at man fø­ler sig så po­k­kers ban­ge for at bli­ve snydt af det he­le. Så tak for in­gen­ting Ri­chard Vi­renque, Bjar­ne Ri­is, Jan Ul­l­rich, Lan­ce Arm­strong, Mi­cha­el Ras­mus­sen og al­le jer an­dre. Tak for at I med je­res hand­lin­ger lod mi­stro­en væ­re en li­ge så fast be­stand­del af Tour de Fran­ce og cy­kel­spor­ten som buk­se­fedt og hvi­de strøm­per.

SÅ­DAN KØR­TE FA­VO­RIT­TER­NE PÅ LA PI­ER­RE- ST- MARTIN

Chris Froo­me kør­te fra al­le kon­kur­ren­ter­ne tirs­dag på vej til top­pen af La Pi­er­re- Saint- Martin, men det ale­ne er ik­ke nok til at stemp­le ham som en dopet cy­kel­ryt­ter. For­ti­dens skyg­ger hvi­ler dog sta­dig tungt over Tour de Fran­ce og gi­ver fort­sat næ­ring til skep­ti­ker­ne. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.