Man bræn­der da

An­den­dags­gil­det i Py­re­næ­er­ne blev lagt i ben­lås, og så fu­se­de fe­sten ud trods mæg­ti­ge tinder som bagtæp­pe

BT - - SPORTEN - DRÆBERTOUR

Sce­ne­ri­et var som al­tid slå­en­de. Hvor øjet end fandt hvi­le, var der et him­mel­stræ­ben­de bjerg i sig­te.

Stor­hed i den må­le­stok kan gø­re men­ne­sker små og yd­my­ge ale­ne ved sy­net.

Med cy­kel­ryt­te­re er det an­der­le­des. I hvert fald, når det er et Tour- felt, der ta­ger fat på 188 km over seks tinder i Py­re­næ­er­ne. Mas­ser af ter­ræn at ar­bej­de med for de vil­de og de mo­di­ge, de re­van­che­tørsti­ge og de slag­ne, for hvem et ne­der­lag ik­ke nød­ven­dig­vis er en tabt krig.

Det hø­rer til sjæl­den­he­der­ne i et mo­der­ne Tour de Fran­ce, at da­ge med store bjer­ge­ta­per ud­vik­ler sig som en bok­se­kamp mel­lem svær­væg­te­re. Hvis det hav­de væ­ret et håb og en tro på, at de slag­ne fra mø­det med Py­re­næ­er­ne vil­le rej­se sig af asken og fly­ve over Tour­ma­let, blev vi hur­tigt klogere.

Fart­pi­lot

Ef­ter et par ti­mers ræs, hvor da­gens ud­brud skul­le destil­le­res ud fra en sam­ling ryt­te­re uden no­gen ak­tie i top­stri­den, kun­ne Team Sky slå fart­pi­lo­ten til og bræn­de bjer­ge­ne i en dræ­ben­de de­fen­siv.

Hvis José Mourin­ho hav­de me­re tid til at bru­ge på cykling end det vi­sit, han lag­de i Lon­don sid­ste år for at hil­se på lands­mand og ver­dens­me­ster Rui Cos­ta, vil­le den nu ud­gå­e­de Tour- po­rtu­gi­ser for­ment­lig grov­hyg­ge sig med Team Skys tak­tik hidtil i lø­bet

Bil­led­ligt talt par­ke­re­de Chris Froo­me og kom­pag­ni bus­sen, da først ud­brud­det med Tin­koff- Saxos eta­pe­vin­der Ra­fal Ma­j­ka var slup­pet af­sted. De­fen­sivt og må­l­ret­tet. Det var en af de da­ge, der skul­le over­stås. Helst snor­li­ge og uden man­de­fald, som da Ri­chie Porte for to år si­den faldt sam­men un­der lig­nen­de om­stæn­dig­he­der.

Skold­hed

Al­li­ge­vel var det langt­fra no­gen nem dag, hvis den slags alt­så fin­des på en skold­hed Tour- dag med en gen­nem­snits­fart på 41 km/ t.

» Jeg vil­le øn­ske, folk kun­ne se de før­ste par ti­mer af da­gen, hvor der he­le ti­den bli­ver ryk­ket for at slip­pe fri af fel­tet, og hvor far­ten er høj, « po­in­te­r­e­de Sky- kap­ta­j­nen.

Po­in­ten er mod­ta­get. Men det hø­rer og­så med til den hi­sto­rie, at in­gen fra den men­talt sår­e­de fa­vo­rit­flok skul­le ha­ve no­get klin­ket, hver­ken på op- el­ler ned­kørs­len fra Tour­ma­let. Og det lig­ne­de me­re kram­pe­træk­nin­ger, da top 10- aspiran­ter som Bauke Mol­le­ma og To­ny Gal­l­o­pin gjor­de for­søg på at stjæ­le lidt tid de sid­ste par ki­lo­me­ter mod må­l­by­en Cau­te­rets.

Det var for lidt og for sent. Men det var og­så et ud­tryk for dræ­ben­de de­fen­siv tænk­ning på al­le fron­ter. Team Sky og Chris Froo­me kun­ne nø­jes med at gø­re det mest nød­ven­di­ge og la­de Ri­chie Porte træk­ke et stort læs iført den prik­ke­de bjerg­trø­je.

Tin­koff- Saxos au­stral­ske ve­te­ran Mi­cha­el Ro­gers sam­men­fat­te­de da­gen med et klart snit.

» In­gen hav­de lyst til at gå ud og ta­ge lø­bet ved hor­ne­ne. Men det tror jeg kom­mer til at ske i mor­gen ( i dag, red.), « lød det fra Ro­gers.

Far­ve i kin­der­ne

Jakob Fuglsangs Asta­na for­søg­te at gi­ve lø­bet lidt far­ve i kin­der­ne ved at ta­ge fron­ten fra bun­den af Tour­ma­let. Det var en gif­tig most for Jakob Fuglsang, der som nyud­nævnt kap­ta­jn var no­get nær før­ste mand over­bord.

» Jeg hav­de ik­ke be­ne­ne, men ved ik­ke, om det og­så var den hø­je var­me, « lød for­kla­rings­mo­del­len fra Fuglsang, der dum­pe­de ned på en 18. plads ef­ter sin ned­t­ur.

Det var så mme­get ne­de på jor­den, som det kun­ne væ­re. Selv med nog­le af Eu­ro­pas mest be­ta­gen­de bjer­ge som bagtæp­pe, var det ik­ke til at ta­le sig fra. De store mas­si­ver gør men­ne­sker små og for­gyl­der over­mænd i gult. Det er og­så en del af lø­bets lo­gik, ind­til det mod­sat­te er be­vist.

Team Sky ’ dræb­te’ gårs­da­gems bjer­ge­ta­pe, og det be­nyt­te­de Ra­fal Ma­j­ka sig af til at vin­de. Her ses Tin­koff- Saxo ryt­te­ren på den sid­ste stig­ning in­den mål­stre­gen. Fo­to: Nils Meilvang

.

TORS­DAG 16. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.