Tour de Lan­ce for en dag

BT - - SPORTEN -

DET HAND­LER EGENT­LIG om vel­gø­ren­hed og leukæ­mi, når Lan­ce Arm­strong i dag sæt­ter sig på cyk­len for at kø­re ’ Le Tour – One Day Ahe­ad Chal­len­ge’ i sel­skab med blandt an­dre den en­gel­ske eks­fod­bold­spil­ler Geoff Tho­mas.

Den en­gel­ske ekslands­holds­spil­ler er som Lan­ce Arm­strong tid­li­ge­re kræft pa­tient. Og sam­men skal de kø­re to Tour- etaper i sel­skab med 10 an­dre cyk­li­ster med det for­mål at ind­sam­le 10 mio. kr., da­gen før de pro­fes­sio­nel­le ryt­te­re æder sig igen­nem land­ska­bet. LAN­CE ARM­STRONGS TIL­BA­GE­VEN­DEN til Frankrig og pe­ri­fe­ri­en af det løb, han vandt syv gan­ge med et hov­mod og en magt­fuld­kom­men­hed, der sta­dig ka­ster lange skyg­ger, kom­mer ik­ke til at gå stille af.

Al­le­re­de i marts, da Arm­strong an­non­ce­re­de at vil­le kø­re vel­gø­ren­heds­lø­bet, tog UCI- præ­si­dent Bri­an Cook­son af­stand fra den liv­s­tids­ka­ran­tæ­ne­døm­te ame­ri­ka­ners pla­ner.

» Det vil væ­re upas­sen­de og dis­re- spekt­fuldt over for Tour de Fran­ce, « men­te UCI- bos­sen.

Ge­raint Tho­mas fra Team Sky tog og­så af­stand fra den 43- åri­ge te­xa­ners kom­me.

» Vi be­ta­ler sta­dig pri­sen for no­get af det, han har gjort, « sag­de Tho­mas eft er at væ­re kom­met i mål eft er gårs­da­gens eta­pe. PRO­BLE­MET MED LAN­CE Arm­strongs til­ste­de­væ­rel­se in­dram­mer for så vidt ret godt det op­gør med de se­ne­ste 20 års mal­prak­sis, cy­kel­spor­ten sta­dig er i fuld gang med.

Det er ik­ke no­gen nem pro­ces. For der er sta­dig ryt­te­re af sam­me ge­ne­ra­tion, der i dag er be­skæft ige­de i sporten en­ten som me­di­e­per­son­lig­he­der el­ler som sport­s­di­rek­tø­rer.

Arm­strong der­i­mod op­træ­der kun som en pa­ria, selv om der blandt me­nig­mænd oft e frem­fø­res det syns­punkt, at han ik­ke har væ­ret vær­re end an­dre. Her­re­g­ud. De mest uop­ly­ste si­destil­ler ger­ne små­for­se­el­ser med et af mo­der­ne idræts­hi­sto­ri­es stør­ste svin­delnum­re. De fortræn­ger, at Arm­strong un­der­vejs for­fulg­te mod­stan­de­re med bå­de trus­ler og chi­ka­ne, at han løj un­der eds­ansvar, at han or­ke­stre­re­de et hy­per­eff ek­tivt do­ping­pro­gram, at han ik­ke vil­le sam­ar­bej­de med det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI. VÆR­ST AF DET he­le var næ­sten Arm­strongs hov­mo­di­ge far­vel til sporten, eft er den sy­ven­de Tour- sejr i 2005. Da han an­greb skep­ti­ker­ne for ik­ke at tur­de drøm­me stort og tro på mirak­ler.

» Det sid­ste, jeg ger­ne vil si­ge til jer, al­le ky­ni­ker­ne og skep­ti­ker­ne er: Jeg har ondt af jer. For­di I ik­ke kan drøm­me stort og tro på mirak­ler ... Der er in­gen hem­me­lig­he­der, det er en hård sport, og det er hårdt ar­bej­de, der vin­der den. «

Det skul­le vi­se sig, at der var alt for god grund til at se skep­tisk på Arm­strong, cy­kel­spor­tens stør­ste ikon og su­per­s­kurk. At ik­ke mindst hans ord og ger­ning har væ­ret med til at un­der­mi­ne­re nær­mest en­hver af­stand­ta­gen til det kon­kur­ren­ce­forvri­den­de snyd, Arm­strong sat­te så spek­taku­lært i sce­ne ( det sid­ste in­drøm­mer jeg).

Eft er­slæb fra Arm­strong og de mest for­hær­de­de fu­ske­re kæm­per sporten sta­dig med. Og der­for hav­de det væ­ret pas­sen­de at hol­de sig væk fra Frankrig. Vel­gø­ren­hed fi ndes i al­le for­mer og far­ver klo­den rundt. Men så vil­le det he­le næp­pe kom­me til at hand­le helt så me­get om Lan­ce. På godt og ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.