Så ta­ger vi Plan C

På sin al­ler­før­ste dag som Asta­na- kap­ta­jn gik Jakob Fuglsang ned på Tour­ma­let. Nu hed­der må­let i ste­det eta­pe­sejr i Al­per­ne

BT - - SPORTEN - VI PRØ­VER IGEN ... Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

TORS­DAG 16. JULI 2015

Den før­ste eta­pe i Py­re­næ­er­ne be­tød, at Asta­na æn­dre­de Plan A til Plan B. Den an­den eta­pe i bjer­ge­ne be­tød, at plan B nu er er­stat­tet af plan C. Og den in­de­hol­der jagt på eta­pe­sej­re for Jakob Fuglsang.

Alt an­det vir­ker da og­så for­måls­løst ef­ter en hæs­lig dag i bræn­den­de he­de, der ko­ste­de den dan­ske ryt­ter et tidstab på om­kring 10 mi­nut­ter til lø­bets før­en­de ryt­ter, Chris Froo­me. På det fryg­te­de Col du Tour­ma­let løb tan­ken tom med seks ki­lo­me­ter til top­pen og der­med og­så et far­vel til den kap­ta­jn- rolle, han fik af Asta­na- boss Ale­xan­dre Vi­nokou­rov da­gen før. En rolle han egent­lig ik­ke øn­ske­de.

» Det var nok for hur­tig en re­ak­tion, at jeg skul­le væ­re det, « kon­sta­te­re­de Jakob Fuglsang og til­fø­je­de:

» Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne kø­re med helt frem­me, men an­dre har væ­ret hur­ti­ge­re til at ud­rå­be det her til en ny be­gyn­del­se, end jeg selv har væ­ret, for jeg ved, jeg har brugt man­ge kræf­ter i den før­ste uge. Og jeg var trods alt ni mi­nut­ter ef­ter i klas­se­men­tet in­den eta­pen, så li­ge plud­se­lig at kal­de mig kap­ta­jn og drøm­me om top fem var må­ske lidt ure­a­li­stisk. «

Der­for er må­let for den re­ste­ren­de del af Tour de Fran­ce æn­dret til fuld fo­kus på eta­pe­sej­re, og der skal ven­tes til Al­per­ne, før det bli­ver ak­tu­elt.

» Det er da re­a­li­stisk, hvis jeg har form som på den før- ste bjer­ge­ta­pe. Men hvis jeg kø­rer som i dag, kan det væ­re li­ge me­get. Jeg hå­ber, at det ba­re var en of­f­day, hvor var­men slog mig ud af kurs, « sag­de Jakob Fuglsang, der trods et væskeindtag på en li­ter i ti­men al­li­ge­vel ik­ke kun­ne fin­de den for­nød­ne ener­gi i tem­pe­ra­tu­rer, der da­gen igen­nem lå over 30 gra­der.

Ni­ba­li røg ud af top 10

Den re­ge­ren­de Tour- vin­der og Asta­na- kap­ta­jn ved lø­bets be­gyn­del­se, Vin­cen­zo Ni­ba­li, gled ud af top 10, og selv om der var en vis moralsk sejr i at kun­ne hæn­ge bed­re på, er der in­gen tvivl om, at Ale­xan­dre Vi­nokou­rov ik­ke har væ­ret til­freds med ud­byt­tet hidtil.

» Vin­cen­zo har brug for en me­ka­ni­ker. Hans ho­ved er gå­et i styk­ker, « lød det syr­ligt fra Vi­nokou­rov ved star­ten i Pau.

Ads­purgt men­te Jakob Fuglsang da og­så, at ud­mel­din­gen var til den hår­de si­de.

» Ja, det må jeg si­ge. Jeg ved ik­ke, hvad der er i vej­en med Ni­ba­li. Han bur­de jo væ­re i form. Men omvendt kan jeg jo hel­ler ik­ke for­kla­re, hvor­for jeg gik ned i dag. Jeg er ret sik­ker på, at der er en del ryt­te­re, som i de her da­ge spør­ger sig selv, hvor­for de ik­ke er, hvor de skal væ­re, « sag­de Jakob Fuglsang og ved­gik, at stem­nin­gen er tryk­ket.

» Der er da ik­ke ble­vet fe­stet. Men vi er nødt til at ud­se os nye mål, vi kan gå ef­ter. An­det er der ik­ke for nu, « sag­de Jakob Fuglsang, der nu er gle­det fem plad­ser ned til en sam­let 18. plads, 19 mi­nut­ter og 14 se­kun­der ef­ter Chris Froo­me.

Jakob Fuglsang hav­de ik­ke sin bed­ste dag på Col du Tour­ma­let. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.