Mads Vildsum

For om­kring fi­re mio. kr. har Ho­bro solgt top­sco­rer Mads Hvil­som, der af­lø­ses af en costa­ri­ca­ner på en fri trans­fer

BT - - SPORTEN - SCO­RER KAS­SEN Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ sporten. dk joko@ sporten. dk

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg Su­per­liga­en er ble­vet en an­grebs­pro­fil fat­ti­ge­re, ef­ter at Ho­bro har solgt sid­ste sæ­sons top­sco­rer Mads Hvil­som til den ty­ske 2. Bun­des­liga- klub Ein­tra­cht Brauns­chweig.

Her bli­ver han gen­for­e­net med Emil Berg­gre­en, som tog sam­me vej i vin­ter­pau­sen. Pri­sen er ik­ke ble­vet op­lyst, men me­nes at lig­ge på om­kring fi­re mil­li­o­ner kro­ner. Der­med bli­ver Mads Hvil­som den se­mi­pro­fes­sio­nel­le klubs stør­ste salg til da­to.

» Det er selv­føl­ge­lig en fan­ta­stisk mu­lig­hed for mig. Jeg har haft nog­le rig­tig go­de år i Ho­bro, og nu ser det ud til at skul­le fort­sæt­te i Ein­tra­cht Brauns­chweig. Jeg har i man­ge år drømt om at prø­ve mig af på hø­je­ste ni­veau, og jeg er glad og stolt over, at det en­de­lig lyk­kes, « si­ger 22- åri­ge Mads Hvil­som, der net­te­de klub­ben den 21- åri­ge costa­ri­can­ske an­gri­ber Mayron Ge­or­ge, der se­ne­st har spil­let for græ­ske OFI Kre­ta.

» Jeg har al­le­re­de få­et et godt ind­tryk af klub­ben, og jeg glæ­der mig til at kom­me i gang. Jeg hå­ber, at jeg kan ud­vik­le mig som fod­bold­spil­ler i Dan­mark og hjæl­pe Ho­bro IK med at bli­ve fast etab­le­ret i Su­per­liga­en, « si­ger den nye Ho­bro- front­lø­ber i en pres­se­med­del­el­se.

Mayron Ge­or­ge, der til­træ­der på en to­årig kon­trakt og kom­mer til klub­ben på en fri trans­fer, har få­et to kam­pe for Cos­ta Ri­cas lands­hold, hvor det blev til de­but i ef­ter­å­ret. Han er des­u­den en fast del af U23- lands­hol­det.

» Vi er stol­te over, at det er lyk­ke­des at til­træk­ke en spil­ler fra Cost­as Ri­ca af så høj en kva­li­tet med er­fa­ring fra ung­domslands­hold, og som sam­ti­dig har sco­ret mål for et klubhold i Eu­ro­pa. Vo­res of­fen­siv er ble­vet styr­ket, idet vi nu har to store og stær­ke an­gri­be­re i trup­pen, « si­ger sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen med hen­vis­ning til den tid­li­ge­re Sil­ke­borg- spil­ler Mor­ten Beck, som er den an­den an­gri­ber, Ho­bro rå­der over.

Kun FC Midtjyl­lands Martin Pu­sic score­de fle­re mål end Ho­bros Mads Hvil­som i sid­ste sæ­son af Su­per­liga­en. Nu skif­ter Hvil­som til tysk fod­bold. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.