SHOPAMOK

Trods til­gang af fem spil­le­re ude­luk­ker FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, ik­ke, at klub­ben vil fo­re­ta­ge yder­li­ge­re ind­køb

BT - - SPORTEN - STOR­IND­KØB Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ bt. dk

TORS­DAG 16. JULI 2015

Fe­de­ri­co San­tan­der, Kas­per Kusk, Benja­min Ver­bic og Pe­ter An­ker­sen.

Der har væ­ret gang i sving­dø­ren hos FC København i det­te trans­fer­vin­due, hvor de fi re nye spil­le­re og til­ba­ge­vend­te Mar­vin Pourié, som i sid­ste sæ­son var le­jet ud til Sønderjyske, skal væ­re med til at luk­ke hul­let eft er de fem spil­le­re, der ik­ke læn­ge­re er at fi nde i klub­ben. Men ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken vil slet ik­ke ude­luk­ke, at der kan bli­ve end­nu fl ere nye nav­ne at læ­re i om­klæ­dings­rum­met.

For det før­ste ri­si­ke­rer sid­ste sæ­sons sølvvin­de­re at mi­ste den om­bej­le­de ven­stre­ba­ck Ludwig Au­gustin­s­son og midt­ba­ne­spil­le­ren Da­ni­el Amar­tey. Iføl­ge Au­gustin­s­sons agent, Per Jons­son, har 15- 20 klub­ber rin­get for at hø­re til den un­ge sven­sker, eft er han spil­le­de et godt U21EM, hvor Sve­ri­ge vandt guld.

For det an­det er det uvist, om de man­ge lang­tids­ska­de­de spil­le­re ven­der hur­tigt nok tilbage på hø­je­ste ni­veau. Hvis ik­ke de gør det, er Stå­le Sol­bak­ken ik­ke ban­ge for at hen­te nye spil­le­re ind i som­me­rens trans­fer­vin­due.

» Vi er til­fred­se med kva­li­te­ten i trup­pen. Men der kan godt kom­me fl ere hand­ler i slut­nin­gen af trans­fer­vin­du­et. Det kom­mer an på de ska­de­de spil­le­res si­tu­a­tion, « si­ger nord­man­den med hen­vis­ning til An­dreas Cor­ne­li­us, Bas­hkim Kadrii og Dan­ny Amankwaa.

På hvil­ken plads vil der i så fald kom­me for­stærk­nin­ger?

NYE SPIL­LE­RE

hen­te­de FC København før el­ler i lø­bet af sid­ste sæ­son: Step­han Andersen, Tom Høg­li, Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen, Mi­ka­el An­tons­son, Per NIls­son, Kevin Fo­ley, Ludwig Au­gustin­s­son, Fran­co Mus­sis, Da­ni­el Amar­tey, Bas­hkim Kadrii, Chri­sti­an Poul­sen, Ale­xan­der Ka­ca­nik­lic, Björn Si­gurd­ars­son, Ste­ve de Rid­der.

» Det kom­mer an på, hvil­ken po­si­tion den ska­de­de spil­ler har, « ly­der det kort­fat­tet fra Stå­le Sol­bak­ken.

Sam­men­spil­let trup

Trods de man­ge nye folk i den for­mode­de star­top­stil­ling er det et sam­men­spil­let FCK- hold, der i aft en spar­ker den nye sæ­son i gang, når hol­det skal mø­de Newtown fra Wales i an­den run­de af Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen.

Stå­le Sol­bak­ken er der­for fortrøst­nings­fuld før op­gø­ret:

» Det har set godt ud til træ­ning, og vi glæ­der os. I takt med at de ska­de­de spil­le­re ven­der tilbage, bli­ver kon­kur­ren­cen sam­ti­dig hø­je­re. Så selv om vi li­ge nu er lidt tyn­de på nog­le plad­ser, bli­ver vi stær­ke­re og stær­ke­re, jo læn­ge­re tid der går. «

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL., 2. RUN­DE

I aft en kl. 19.30 ( TV3+)

Kas­per Kusk ( tv.) er en af fi­re nye spil­le­re i FCK. Men Stå­le Sol­bak­ken vars­ler fle­re ind­køb. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.