Hi­sto­risk hat­tri­ck i

Med en dug­frisk sejr i golf­ta­sken er den 21- åri­ge Jor­dan Spieth i top­form han her, vil den ame­ri­kan­ske gol­f­ko­met væ­re et stort skridt nær­me­re en

BT - - SPORTEN - VI­DUN­DER­DRENG Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ sporten. dk TID­LI­GE­RE VIN­DE­RE

Når den 144. ud­ga­ve af The Open Cham­pions­hip – bed­re kendt som Bri­tish Open – be­gyn­der i dag, er al­les øj­ne sær­ligt ret­tet mod én per­son: Jor­dan Spieth.

Den 21- åri­ge ame­ri­kan­ske gol­f­spil­ler jag­ter en hi­sto­risk Grand Slam, som det kal­des, når man vin­der al­le fi­re Ma­jor- tur­ne­rin­ger sam­me år, ef­ter han har løf­tet tro­fæ­et ved bå­de Ma­sters og US Open tid­li­ge­re i år. Spieth kan til­med over­ha­le Rory McIl­roy på ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads, hvis den nu­væ­ren­de num­mer to tri­um­fe­rer ved årets tred­je ma­jor. Den 26- åri­ge nor­di­rer, der er re­ge­ren­de me­ster, får ik­ke mu­lig­hed for at for­sva­re sin ti­tel, da han tid­li­ge­re på må­ne­den på­drog sig en led­bånds­ska­de i ven­stre fod, mens han spil­le­de fod­bold.

In­gen har no­gen­sin­de vun­det al­le fi­re Ma­jor- tur­ne­rin­ger sam­me år, si­den Ma­sters så da­gens lys, og det vil da og­så kræ­ve en stor præs­ta- tion, hvis Jor­dan Spieth skal brin­ge to­ta­len op på tre for tre før den sid­ste Ma­jor- tur­ne­ring, PGA Cham­pions­hip, der af­vik­les i au­gust. Den te­xan­ske gol­f­ko­met kom­mer dog med en dug­frisk sejr i Jo­hn De­e­re Clas­sic i Il­li­nois på PGA Tou­ren i golf­ta­sken, så det er en selv­til­lids­fyldt ame­ri­ka­ner, der står klar på den le­gen­da­ri­ske Old Cour­se i St. An­drews, Skot­land.

» At vin­de en kar­ri­e­re- Grand Slam en dag, uan­set om det for­hå­bent­ligt bli­ver i år el­ler om 40 år, er ef­ter min me­ning be­vi­set på, at man har ero­bret al­le aspek­ter af gol­f­spil­let, « si­ger Jor­dan Spieth til Sky Sports og fort­sæt­ter: » Man har ero­bret links­golf, man har ero­bret den hårdeste test i

The Open, man har ero­bret Au­gus­ta Na­tio­nal ( hvor Ma­sters spil­les, red.) og PGA Cham­pions­hip, der spil­les på nog­le af de svæ­re­ste ba­ner i ver­den, så det er na­tur­lig­vis et mål. «

Smi­gren­de sam­men­lig­ning

Spiet­hs ut­ro­li­ge opblom­string har ført til sam­men­lig­nin­ger med den 14- fol­di­ge ma­jor- vin­der Ti­ger Woods, der og­så vandt Ma­jor­tur­ne­rin­ger på et tid­ligt sta­die i sin kar­ri­e­re og er den ene­ste i den mo­der­ne æra, der har væ­ret re­ge­ren­de me­ster i al­le fi­re Ma­jor- tur­ne­rin­ger sam­ti­dig. Det ske­te, da han i 2000 vandt US Open, Bri­tish Open og PGA Cham­pions­hips, og i 2001 vandt Ma­sters.

I alt fem spil­le­re har vun­det al­le fi­re Ma­jor- tur­ne­rin­ger i lø­bet af kar­ri­e­ren. Og den un­ge ame­ri­ka­ner fø­ler sig smi­gret over at bli­ve nævnt i sam­me ån­de­d­rag som nog­le af spor­tens stør­ste spil­le­re.

TORS­DAG 16. JULI 2015

DE SE­NE­STE FEM

vin­de­re af Bri­tish Open på St. An­drews: Lou­is Oost­hu­izen Ti­ger Woods Ti­ger Woods Jo­hn Da­ly Ni­ck Fal­do

2010: 2005: 2000: 1995: 1990:

» Når man bli­ver nævnt i sam­me sæt­ning som Ti­ger, Ben Ho­gan, Ar­nold Pal­mer og de der dren­ge, be­ty­der det, at man gør no­get rig­tigt i sporten, og jeg gør ba­re, hvad jeg el­sker, « si­ger Spieth.

Del­ta­gel­sen ved Jo­hn De­e­re Clas­sic i Il­li­nois be­tød selvsagt og­så, at Spieth ik­ke har haft mu­lig­hed for at for­be­re­de sig spe­ci­elt me­get til The Open. Den un­ge ame­ri­ka­ner har måt­tet nø­jes med at øve sig i en golf-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.