I sig­te

Før Bri­tish Open. Vin­der hi­sto­risk Grand Slam

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 16. JULI 2015 si­mu­la­tor, og selv om han er­ken­der, at det ik­ke er det sam­me, me­ner han sta­dig, at det er bed­re end in­gen­ting.

Ik­ke fa­vo­rit

Bri­tish Open skif­ter ba­ne hvert år, og hvert fem­te år spil­les der på Old Cour­se i St. An­drews i det sy­døst­li­ge Skot­land. Fæl­les for vin­der­ne på den­ne le­gen­da­ri­ske ba­ne over det se­ne­ste par år­ti­er er, at de har væ­ret blandt de spil­le­re, der har det læng­ste dri­ve.

Jor­dan Spieth hø­rer ik­ke un­der den­ne ka­te­go­ri, og det ta­ler imod ham som vin­der, me­ner den tid­li­ge­re gol­f­spil­ler Bran­del Cham­blee, der nu fungerer som eks­pert på Golf Chan­nel.

» Hvis man ser på den ty­pe af spil­le­re, der har vun­det i lø­bet af de se­ne­ste 20 år, kan man ha­ve nog­le be­kym­rin­ger om­kring hans ev­ne til at kom­me over nog­le af bun­ker­ne, « si­ger Bran­del Cham­blee til BBC.

Der er dog fo­re­ta­get æn­drin­ger på nog­le af hul­ler­ne på Old Cour­se, der kan gø­re det svæ­re­re at dra­ge for­del af et langt dri­ve.

» Hvis æn­drin­ger­ne får den ef­fekt, de har til hen­sigt, har Jor­dan må­ske en bed­re chan­ce, « vur­de­rer Bran­del Cham­blee.

Sø­ren Kjeldsen og Tho­mas Bjørn, der lig­ger hen­holds­vis num­mer 79 og 94 på ver­dens­rang­li­sten, er de ene­ste dan­ske re­præ­sen­tan­ter ved årets tred­je Ma­jor­tur­ne­ring, der lø­ber frem til og med på søn­dag.

Jor­dan Spieth ta­ger sig en pau­se i roug­hen på fjer­de hul på St. An­drews- ba­nen før Bri­tish Open, hvor han kan bli­ve den før­ste si­den Ben Ho­gan i 1953 til at vin­de de tre før­ste Ma­jor­tur­ne­rin­ger sam­me år. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.