DISKRI­MI­NE­RET

Ung mand af­vist ved disko­tek nat­ten til lør­dag. Nu kla­ger han til Li­ge­be­hand­lingsnæv­net

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

AF­VIST

23- åri­ge Mat­hi­as An­drea­sen blev nat­ten til lør­dag næg­tet ad­gang til det aar­hu­si­an­ske disko­tek Shen Mao uden nær­me­re for­kla­ring. Han hæv­der selv, at af­vis­nin­gen var ra­ci­stisk mo­ti­ve­ret og vil nu kla­ge til Li­ge­be­hand­lingsnæv­net.

Nat­ten til lør­dag fe­ste­de 31- åri­ge De­vi­ka An­drea­sen sam­men med næ­re ve­nin­der på Aar­hus- disko­te­ket Shen Mao. Men ved 01- ti­den fi k fe­sten en brat af­slut­ning, da hen­des 23- åri­ge fæt­ter Mat­hi- as An­drea­sen og hans kam­me­rat blev for­ment ad­gang til disko­te­ket af to dør­mænd.

» Vi så, at an­dre blev luk­ket ind, men vi fi k ik­ke lov. Det var ik­ke be­ha­ge­ligt, man har en tom fø­lel­se in­de­ni, når så­dan no­get sker, « for­tæl­ler Mat­hi­as An­drea­sen til BT.

Mørk hud

Mat­hi­as An­drea­sen er adop­te­ret fra Co­lom­bia. Han er ik­ke i tvivl om, at af­vis­nin­gen skyl­des hans mør­ke hud. Det var hans ku­si­ne De­vi­ka An- drea­sen, der tænd­te mest af eft er dør­mæn­de­nes bryske be­slut­ning.

Slår ud eft er mo­bi­len

» Jeg sy­nes, det er uret­fær­digt og en ek­strem dår­lig op­før­sel. Dør­mæn­de­nes re­ak­tion er fuld­stæn­dig ude af pro­por­tio­ner. Jeg spør­ger dør­mæn­de­ne, hvor­for min fæt­ter og hans kam­me­rat ik­ke må kom­me ind, hvor­eft er de sva­rer vredt, at jeg skal blan­de mig uden om de­res ar­bej­de, « si­ger hun.

Iføl­ge De­vi­ka An­drea­sen fi k hun at vi­de, at hun ba­re kun­ne pak­ke sam­men og for­la­de ste­det, hvis ik­ke hun kun­ne in­d­ord­ne sig eft er for­hol­de­ne. Hun greb fat i sin te­le­fon for at ta­ge billeder af de to dør­vag­ter. Det tænd­te de fuld­stæn­dig af over, for­kla­rer hun.

» Den ene dør­mand ven­der sig om og slår ud eft er mo­bil­te­le­fo­nen, hvor­eft er jeg ta­ber den. Jeg for­tæl­ler ham, at jeg har lov til at ta­ge billeder, og så slår han te­le­fo­nen ud af hån­den på mig igen. Han gri-

pett ber fat i min arm, mens han si­ger: ’ Jeg sag­de til dig, at du skul­le fuck­ing skri­de’! « .

Hel­ler ik­ke to be­tjen­te kun­ne få Mat­hi­as An­drea­sen og hans kam­me­rat ind på Shen Mao. Ar­gu­men­tet gik på, at de ik­ke kun­ne stille no­get op, for­di Shen Mao var et pri­vat etablis­se­ment. For Mat­hi­as An­drea­sen slut­ter sa­gen ik­ke her.

» Jeg vil helt klart ta­ge sa­gen op til Li­ge­be­hand­lingsnæv­net, hvor jeg hå­ber, vi kan vin­de. Det kan ba­re ik­ke væ­re rig­tigt, at det her ik­ke får kon­se­kven­ser, « si­ger han og får op­bak­ning fra ku­si­nen.

Hun har i et fæl­les svar fra Shen Mao og dør­mæn­de­ne få­et med­hold i, at det var en fejl, at fæt­te­ren ik­ke blev luk­ket ind.

23- åri­ge Mat­hi­as An­drea­sen, der er adop­te­ret fra Co­lom­bia, blev nat­ten til lør­dag af­vist ved et disko­tek i Aar­hus. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.