Vagtsel­skab: Vi be­gik fejl

BT - - NYHEDER -

FEJL­S­KØN

Vagtsel­ska­bet Gu­ard Group er­ken­der, at de har be­gå­et en fejl i den kon­kre­te sag, men de af­vi­ser, at de fra­sor­te­rer gæ­ster på bag­grund af de­res hud­far­ve.

» Det er klart, at når der er ta­le om man­ge hen­ven­del­ser om ad­gang til ste­det, så vil der ske fejl­s­køn. Det er ik­ke re­a­li­stisk at fo­re­stil­le sig, at samt­li­ge af­vis­nin­ger i lø­bet af en we­e­kend ik­ke vil in­de­hol­de fejl­s­køn, « skri­ver re­gions­chef Jo­nas Ber­tel­sen, Gu­ard Group, i et skrift ligt svar til BT.

Til­kald­te po­li­ti­et

Jo­nas Ber­tel­sen for­tæl­ler, at De­vi­ka An­drea­sen var stærkt op­hid­set, og der­for kom de­res dør­mænd til at skub­be te­le­fo­nen ud af hån­den på hen­de. Han for­kla­rer, at si­tu­a­tio­nen eska­le­re­de, og de var der­for nødt til at til­kal­de po­li­ti­et. For­di dør­mæn­de­ne hav­de sy­risk og ita­li­ensk af­stam­ning, er det upas­sen­de at kæ­de af­vis­nin­gen sam­men med ra­cis­me, un­der­stre­ger han.

» Der er in­tet i epi­so­den, som på no­gen må­de in­di­ke­rer diskri­mi­ne­ren­de hand­lin­ger fra den sy­ri­ske el­ler den dansk- ita­li­en­ske dør­mand, « slut­ter han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.