Respekt­løs over­læ­ge

BT - - DEBAT - VAC­CI­NER Med­lem af Dan­ske Re­gio­ners sund­heds­ud­valg RY­A­NAIR

Tor­ben Kjær

Hen­rik Day Poul­sen skrev i BT d. 15/ 7, at for­æl­dre, der er be­tæn­ke­li­ge ved at la­de døtre vac­ci­ne­re med HPV- vac­ci­ne, bur­de vac­ci­ne­res mod dum­hed. Det er den høj­rø­ve­de ar­ro­gan­ce, der får men­ne­sker til at mi­ste til­li­den til sy­ste­met.

Eks­per­ten Jep­pe Schroll, der la­ve­de Sund­heds­sty­rel­sens ret­nings­linjer, si­ger i dag, at man ik­ke vid­ste nok om vac­ci­nen og bi­virk­nin­ger­ne. Og Jes­per Me­hl­sen fra Syn­kope­cen­tret på Fre­de­riks­berg er overrasket over de man­ge hen­ven­del­ser om bi­virk­nin­ger. Han si­ger, at ri­si­ko­en kan væ­re 1 ud af 500 i ste­det for 1 ud af 10.000, som for­ven­tet. Må­ske er HPV- vac­ci­nen ik­ke skyld i al­le al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger. Men når eks­per­ter me­ner, at man kan ha­ve ta­get fejl, er det en hån over for de man­ge ram­te pi­ger og de­res for­æl­dre ik­ke at ta­ge det al­vor­ligt.

Jeg har væ­ret i di­a­log med Co­chra­ne Cen­ter på Rigs­ho­spi­ta­let, der kan ind­sam­le og kon­klu­de­re uvil­digt på den vi­den, der fi ndes ver­den over. Det vil ta­ge to år og ko­ste 2,5 mio. kr., der er små­pen­ge i den­ne sam­men­hæng.

Vil man ha­ve bor­ger­nes til­lid, må man ta­ge dem al­vor­ligt og ik­ke op­træ­de, som var man ni­veau­et un­der Vor­her­re.

Leif Johanson

Nør­re Als­lev Kom­mu­ner vil ik­ke læn­ge­re be­nyt­te Ry­a­nair. Det sam­me er gæl­den­de for fol­ket, når de in­ter­viewes. Al­li­ge­vel hø­rer vi, at Ry­a­nair har 7- 800.000 rej­sen­de fra Bil­lund om året. Vi har og­så læst, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne med den go­de so­ci­al­de­mo­krat Frank Jen­sen i spid­sen har ak­tier i Ry­a­nair. Når alt kom­mer til alt, er der vel ik­ke dår­li­ge­re for­hold i Ry­a­nair end i f. eks. de for­skel­li­ge me­tro­byg­ge­fi rma­er og gart­ne­ri­er, hvor løn­nen og­så oft e er me­get lav.

HPV- vac­ci­nen har igen skabt de­bat pga. bi­virk­nin­ger. Fo­to: Fred Tan­ne­au

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.