Ja, re­ge­rin­gen svig­ter væl­ger­ne

BT - - DEBAT - DEN­NIS FLYDT­KJÆR

Skat­te­o­rd­fø­rer ( DF)

af en ko­ven­ding, Ven­stre har fo­re­ta­get. Par­ti­et var me­get hård i re­to­rik­ken i 2013, da de­bat­ten om bør­ne­check­en til EU- bor­ge­re var på sit hø­je­ste. Men nu må f. eks. jord­bær­pluk­ke­re åben­bart al­li­ge­vel godt kom­me og få del i de so­ci­a­le ydel­ser. Det er vi træt­te af. Ven­stre bur­de hol­de fast i linj­en om, at man ik­ke fra dag ét med ni ti­mers ar­bej­de på en avis­ru­te el­ler som jord­bær­pluk­ker har mu­li­ge­hed for at sen­de bør­ne­check ud af lan­det. Det stod vi

DET ER NO­GET

sam­men om i blå blok tid­li­ge­re, så jeg er drø­nær­ger­lig over, at Ven­stre har valgt at læg­ge sig fl adt ned for EU og si­ge, at børn i prin­cip­pet har ret til bør­ne­check, selv­om de al­drig har sat de­res ben i Dan­mark.

af et svigt over for væl­ger­ne. Jeg tror, at rig­tig man­ge dan­ske­re var sik­re på, at Ven­stre vil­le ta­ge kam­pen op mod EU, så vi vil­le væ­re i stand til at vær­ne om det dan­ske vel­færds­sam­fund. Jeg er klar over, at Ven­stre si­ger, at man vil al­li­e­re sig med an­dre EU- lan­de for at få æn­dret reg­ler­ne sam­men med

DET ER NO­GET

dem, men det er lidt uklart, hvad de helt præ­cis vil.

ha­ve for­søgt at få sa­gen for EU- Dom­sto­len og sam­ti­dig for­sø­ge sig med for­hand­lin­gens vej. Man bur­de ha­ve stå­et fast og in­si­ste­ret på, at der skal væ­re et op­tje­nings­prin­cip, der sik­rer, at EU- bor­ge­re skal ha­ve en re­el til­knyt­ning til Dan­mark, før de kan få ad­gang til so­ci­a­le ydel­ser. Så kun­ne man for­hand­le ud fra det. Men nu har man in­tet at pres­se EU med. Ven­stre har i ste­det smidt al­le kor­te­ne på bor­det og der­med bø­jet sig for EU.

MAN BUR­DE BÅ­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.