Nej, sa­gen er tabt på for­hånd

BT - - DEBAT - LOU­I­SE SCHA­CK EL­HOLM

Skat­te­o­rd­fø­rer, Ven­stre

klar over, at vi ik­ke kan vin­de sa­gen om bør­ne­check­en, hvis vi ta­ger den op ved EU- Dom­sto­len. Det skul­le man ha­ve gjort i før­ste om­gang, da sa­gen kom frem for et par år si­den. Der var mu­lig­he­der­ne langt bed­re. Der­for har vi valgt en me­re kon­struk­tiv vej. Vi har bed­re mu­lig­he­der for at æn­dre reg­ler­ne ved at gå for­hand­lin­gens vej i EU i ste­det for at gø­re det gen­nem EU- Dom­sto­len. Jeg for­står dog godt Dansk Fol­ke­par­tis fru­stra­tion. Vi

VI ER BLE­VET

har la­vet en ha­ste­lov­giv­ning, som stram­mer fl ygt­nin­ges mu­lig­hed for at få bør­ne­check­en for at dæm­me op for den kæm­pe fl ygt­nin­ge­strøm, vi op­le­ver i øje­blik­ket. I den for­bin­del­se har der ik­ke væ­ret tid til at lø­se ud­for­drin­gen med EU- bor­ge­re, der kan sen­de so­ci­a­le ydel­ser ud af lan­det. Men vi vil sta­dig ar­bej­de for at lø­se det.

blandt an­dre Eng­land og Hol­land, har de sam­me ud­for­drin­ger som os, og fl ere EU- lan­de send­te for et par år si­den et brev, hvor man gav ud­tryk

FLE­RE AN­DRE LAN­DE,

for en be­kym­ring om, at man skul­le ud­be­ta­le so­ci­a­le ydel­ser, ba­re folk kom ind i lan­det. Den­gang stod Dan­mark desvær­re uden­for. Men vi vil ger­ne ta­ge fat i det ud­gangs­punkt og kæm­pe vi­de­re. For vi kan sta­dig ik­ke leve med det.

vel­færds­sam­fund, at man kan kom­me til Dan­mark og få ud­be­talt so­ci­a­le ydel­ser, uden at man har be­talt til dem. Bør­ne­check­en bør gå til dan­ske bor­ge­re, der har væ­ret med til at be­ta­le til det vel­færds­sam­fund, vo­res bør­ne­check er en del af.

DET UN­DER­MI­NE­RER VO­RES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.