ATO­MAF­TA­LEN GI­VER ME­RE KRIG ’’

BT - - DEBAT -

Ime­di­er­ne er Ve­stens ato­maft ale med Iran over­ve­jen­de ble­vet skil­dret po­si­tivt. Jeg hå­ber, at de man­ge po­si­ti­ve yt­rin­ger om, at diplo­ma­ti­et har sej­ret, og at den­ne aft ale er før­ste skridt på vej­en mod fred, hol­der stik. Men jeg tviv­ler. FAK­TISK ER JEG tem­me­lig be­kym­ret over aft alens si­de­kon­se­kven­ser. Mi­ne be­kym­rin­ger hand­ler ik­ke kun om, hvor­vidt FN inspek­tø­rer­ne kan hol­de or­dent­ligt øje med Irans atom­pro­gram. Det lyk­ke­des i sin tid Nord­korea at sny­de det in­ter­na­tio­na­le sam­fund og be­ri­ge uran. Hvem si­ger, hi­sto­ri­en ik­ke kan gen­ta­ge sig? MEN HVIS VI nu ta­ger de po­si­ti­ve bril­ler på og for­ud­sæt­ter, at aft alen er god nok og at alt for­lø­ber eft er pla­nen, så gi­ver Irans stor­po­li­ti­ske am­bi­tio­ner sta­dig grund til be­kym­ring. SPØRGS­MÅ­LET ER OG­SÅ, hvor me­get Oba­ma- ad­mi­ni­stra­tio­nen har gi­vet eft er. Car­te blan­che til ira­ner­nes stor­po­li­ti­ske am­bi­tio­ner i om­rå­det? Fle­re vå­ben til Hiz­bol­lah i Li­ba­non? Kon­trol med Irak? At As- sad får lov til at fort­sæt­te? Og en for­læn­gel­se af smer­ten i Sy­ri­en? Den øko­no­misk træng­te As­sad var en af de før­ste der ro­ste aft alen. DET ER IK­KE kun i Sy­ri­en, Irans am­bi­tio­ner kom­mer til ud­tryk: Og­så i Irak, Li­ba­non og Ye­men fø­rer lan­det en sted­fortræ­der­krig. OBA­MA HAR SELV ud­talt, at aft alen frem­mer ver­dens­fre­den. Det ud­sagn er jeg skep­tisk over­for. Oba­ma- ad­mi­ni­stra­tio­nen har i he­le pe­ri­o­den kun haft uden­rigs­po­li­ti­ske ne­der­lag. Den hav­de brug for en stor uden­rigs­po­li­tisk sejr. Den­ne ’ sejr’ kan dog let en­de med at få dy­r­e­køb­te kon­se­kven­ser i en al­le­re­de usta­bil re­gion. Og må­ske en op­trap­ning af shia- sun­ni- kon­fl ik­ten. DA OBA­MA I sin tid lod As­sad bry­de de rø­de linjer ustraff et, tol­ke­de det iran­ske sty­re Oba­mas mang­len­de hand­le­kraft som et tegn på, at USA, så læn­ge han er ved mag­ten, al­drig vil­le bom­bar­de­re Iran. Der­med op­fat­te­de sty­ret ik­ke læn­ge­re trus­ler­ne fra USA som re­el­le, og der­med æn­dre­de par­ter­nes for­hand­lings­po­si­tio­ner sig ra­di­kalt.

Na­ser Kha­der,

Det­te skred i magt­ba­lan­cen er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen hos de an­dre lan­de i re­gio­nen. Fle­re lan­de i om­rå­det er be­gyndt at op­trap­pe mi­li­tæ­ret.

Jeg er ik­ke mod­stan­der af en ato­maft ale, men jeg sto­ler ik­ke på præ­stesty­ret, og jeg fryg­ter, at Oba­ma med den­ne aft ale har sat den rest af sta­bi­li­tet, der sta­dig er i re­gio­nen, over styr. OBA­MA HAR GEN­NEM he­le sin præ­si­dent­tid de­mon­stre­ret en kom­plet man­gel på for­stå­el­se for dy­na­mi­k­ker­ne i de magt­po­li­ti­ske in­ter­es­ser i Mel­le­mø­sten. Man har med den­ne aft ale for­søgt at ad­skil­le ato­maft alen med Iran fra de man­ge an­dre pro­ble­mer, vi har med sty­ret, her­un­der dets in­ter­es­ser i Sy­ri­en. Men det er et far­ligt spil at tro, at lan­de­ne i re­gio­nen, Iran selv in­klu­si­ve, kan la­ve den­ne skel­nen. For de iran­ske atom­for­hand­lin­ger har al­drig ba­re hand­let om atom­vå­ben…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.