ØV, DER KOM JO

Dansk char­ter­turist kla­ge­de over, at Græken­lands- ferien blev øde­lagt af flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

FERIEPANIK

Bør dan­ske char­ter­sel­ska­ber op­ly­se om, på hvil­ke af de­res desti­na­tio­ner man kan ’ ri­si­ke­re’ at mø­de flygt­nin­ge, der ta­ger tu­ren over Mid­del­ha­vet for at sik­re sig et nyt og fred­fyldt liv?

Det blev vold­somt de­bat­te­ret i lø­bet af da­gen i går, ef­ter at BT brag­te en ar­ti­kel om char­ter­turi­sten Hen­ri­et­te Lar­sen, som men­te, at hen­des fe­rie på den græ­ske ø Les­bos var ble­vet øde­lagt af de man­ge flygt­nin­ge, som hver mor­gen ram­te ky­sten i de­res gum­mi­bå­de for­an hen­des ho­tel på den nord­li­ge del af øen.

In­gen af de fi­re store dan­ske char­ter­sel­ska­ber, Star Tour, Spies, Apol­lo og Bravo Tours, har valgt at op­ly­se på de­res hjem­mesi­de om den nu­væ­ren­de flygt­nin­ge­kri­se, der især på­vir­ker de græ­ske øer - for­trins­vis Les­bos, men og­så an­dre dan­sker- fa­vo­rit­ter som f. eks. Kos.

Og det er der en god grund til. ’ Vi vil ik­ke ad­va­re imod men­ne­sker’, ly­der det fra Spies, som har Les­bos på som­mer- pro­gram­met.

» Det er jo lidt svært at skri­ve om et men­ne­ske­ligt pro­blem. Det skal jo ik­ke ly­de som en ad­var­sel imod flygt- nin­ge, og vi hver­ken kan el­ler vil ad­va­re imod men­ne­sker. Det stri­der imod vo­res etik at skul­le gø­re det, « si­ger Spies’ kom­mu­ni­ka­tions­chef Tor­ben Andersen til BT.

Han var selv på Les­bos for 14 da­ge si­den og op­le­ve­de ik­ke flygt­nin­ge­ne som et pro­blem. Spies har hel­ler ik­ke mod­ta­get no­gen kla­ger fra dan­ske turi­ster, ef­ter de er kom­met hjem fra Les­bos.

Sam­me mel­ding kom­mer fra Bravo Tours, der og­så gla­de­lig sen­der turi­ster til den lil­le græ­ske ø, selv­om der dag­ligt an­kom­mer bå­de med flygt­nin­ge på stran­den fra Tyr­ki­et.

In­gen kla­ger

» Vi har ik­ke haft no­gen kla­ger el­ler no­gen, der har re­a­ge­ret på det. Og så læn­ge vo­res gæ­ster ik­ke op­le­ver, at de får en dår­lig fe­rie, så sy­nes vi ik­ke, der er grund til at gø­re no­get, « si­ger sel­ska­bets rej­seam­bas­sa­dør Stig El­ling.

» Selv­føl­ge­lig er det ik­ke rart at se, hvis der kom­mer børn ind, som ik­ke har det godt, men vo­res kla­re hold­ning er, at det er op til en selv, hvor­dan man hånd­te­rer den si­tu­a­tion i sit ho­ved. Hvis det skul­le ske, at der kom­mer en båd ind, og man ik­ke rig­tig bry­der sig om det, så må man li­ge gå væk i den pe­ri­o­de, hvor de bli­ver sam­let op, « si­ger han.

Hos Apol­lo Rej­ser, der i åre­vis har slå­et sig op på at væ­re den stør­ste ud­by­der af rej­ser til Græken­land, har man ik­ke Les­bos på pro­gram­met. Til gen­gæld har sel­ska­bet mas­ser af dan­ske turi­ster på Kos, hvor man og­så kan mø­de en flygt­ning.

» Vi op­le­ver jo net­op nu den stør­ste flygt­nin­ge­strøm si­den An­den Ver­denskrig, og det er jo alt­så folk i nød, så vi bli­ver nødt til at ac­cep­te­re, at så­dan er si­tu­a­tio­nen li­ge nu. Og så er der alt­så en mu­lig­hed - jeg vil ik­ke si­ge ri­si­ko - for at stø­de på nog­le bå­d­flygt­nin­ge, « si­ger Apol­lo Rej­sers kom­mu­ni­ka­tions­chef Glenn Bis­gaard.

Han er i tvivl, men me­ner godt, at man - hvis det op­le­ves

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.