O FLYGT­NIN­GE ’ DET VAR SOM ET SØRGETOG’

BT - - NYHEDER - Klaus Moe moe@ bt. dk

som et ge­ne­relt pro­blem - kan bru­ge hjem­mesi­den til at op­ly­se, at man er be­vidst om, at der kom­mer man­ge flygt­nin­ge.

Sol og blå him­mel

» Jeg kan godt sæt­te mig ind i, at fe­ri­e­op­le­vel­sen bli­ver en an­den. Fe­rie er jo en klar blå him­mel, en drink med en pa­raply i, mens man lig­ger på stran­den, og så kan man da godt bli­ve lidt på­vir­ket af, at man ser en mas­se men­ne­sker på stran­den, der er i nød, og som man fak­tisk ik­ke må hjæl­pe, selv­om det lig­ger en nært som med­men­ne­ske. «

» Det kom­mer tæt på, men vi må jo og­så ba­re er­ken­de, at det er den tid, vi le­ver i, « si- ger Glenn Bis­gaard fra Apol­lo Rej­ser.

Over 75.000 flygt­nin­ge er gå­et i land på de græ­ske ky­ster ale­ne i år. 60 pro­cent af dem er fra det krigs­ram­te Sy­ri­en. De fle­ste dra­ger til et mod­ta­gel­ses­cen­ter, hvor­fra de of­test bli­ver sendt vi­de­re til den græ­ske ho­ved­stad At­hen.

Bå­de Spies og Bravo Tours op­ly­ser i bus­ser­ne på vej til ho­tel­ler­ne, hvor­dan flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen er på Les­bos. Her mø­der man kun for­stå­el­se for flygt­nin­ge­nes for­fær­de­li­ge si­tu­a­tion, og iføl­ge Tor­ben Andersen og Stig El­ling bli­ver der of­te spurgt om, hvor­dan man kan - og om man må - hjæl­pe.

LES­BOS

Den dan­ske char­ter­turist Hen­ri­et­te Lar­sen hav­de den­ne kom­men­tar til en BT- ar­ti­kel om, at dan­ske turi­ster hav­de lov til at med­brin­ge 20 kg nød­hjælp til flygt­nin­ge ved fe­rie på øen Les­bos:

» Det var ik­ke den fe­rie, vi hav­de reg­net med. Der var en stem­ning på øen, der gjor­de, at når flygt­nin­ge­ne kom gå­en­de, blev der helt stille, som var det et sørgetog. Al­le ta­ger på fe­rie for at ha­ve det godt og sjovt. Så er det ik­ke det her, man for­ven­ter. Min mand og jeg ta­ger på fe­rie en gang om året, og da vil vi ger­ne slap­pe af uden at skul­le ta­ge stil­ling til no­get. Jeg vil ik­ke kon­fron­te­res med flygt­nin­ge i min fe­rie. Hvis jeg vil­le det, var jeg ta­get af sted som nød­hjælps­ar­bej­der, « si­ger hun.

Hun for­tæl­ler, at hun hav­de rin­get og spurgt rej­sesel­ska­bet, om der vil­le væ­re flygt­nin­ge, men iføl­ge Hen­ri­et­te Lar­sen hav­de rej­se­bu­reau­et sva­ret, at dem vil­le hun ik­ke få at se.

» Man sen­der folk af sted un­der fal­ske for­ud­sæt­nin­ger. Hvis jeg hav­de vidst, at jeg vil­le se flygt­nin­ge og se dem gå på ga­den, så var jeg ik­ke ta­get af sted. Jeg sy­nes, folk skal vi­de, hvad de kom­mer ned til. Så kan de jo selv af­gø­re, om de vil be­ta­le for at se på det, « si­ger hun.

Over­fyld­te gum­mi­bå­de

Les­bos er den tred­je­stør­ste græ­ske ø, og den lig­ger tæt på den tyr­ki­ske kyst. Der er kun ca. 10 ki­lo­me­ter til det tyr­ki­ske fast­land. Her­fra sej­ler flygt­nin­ge­ne til den græ­ske ø i over­fyld­te gum­mi­bå­de, som de ef­ter­la­der på stran­den.

Iføl­ge Hen­ri­et­te Lar­sen pro­vo­ke­re­de det hen­de, at der kun var mænd og dren­ge blandt flygt­nin­ge­ne.

» Der var in­gen kvin­der og pi­ger blandt flygt­nin­ge­ne. Dem har de åben­bart ef­ter­ladt der­hjem­me. Det fik mig til at tæn­ke på, om vi hjæl­per de rig­ti­ge men­ne­sker. De, som flyg­te­de, så ik­ke ud til at ha­ve brug for hjælp. De hav­de alt ud­styr med. Te­le­fo­ner og alt. Det var ik­ke for­hut­le­de men­ne­sker, der hav­de væ­ret ved at druk­ne. Det fik mig til at fø­le mig til grin, « si­ger hun.

Lyk­ke­rid­de­re

Fle­re an­dre Fa­ce­book- bru­ge­re tog af­stand fra Hen­ri­et­te Lar­sens op­le­vel­ser på Les­bos. En af dem er Jim­my Ras­mus­sen. Han skrev i sin kom­men­tar:

» Jeg kom­mer li­ge fra Les­bos, og by­en Mo­li­vos, hvor en stor del af flygt­nin­ge­ne an­kom­mer i gum­mi­bå­de. Som i al­le an­dre ’ grup­per’ er der bå­de un­ge mænd ( lyk­ke­rid­de­re) og helt re­el­le flygt­nin­ge, som med de­res børn er flyg­tet fra krig. Jeg væl­ger at sto­le på myn­dig­he­der­ne og de in­ter­na­tio­na­le reg­ler, der er, så vi ( ri­ge eu­ro­pæ­e­re) kan ta­ge os godt af dem, der har be­hov for hjælp. Jeg hav­de en rig­tig god fe­rie på Les­bos, mød­te kun ra­re men­ne­sker, flygt­nin­ge og græke­re, der trods de­res ud­for­drin­ger be­hand­ler al­le med respekt, « skrev han.

Af­g­han­ske flygt­nin­ge kom­mer i land på den græ­ske fe­ri­eø Les­bos. Knap 50 men­ne­sker i en gum­mi­båd er sej­let over fra Tyr­ki­et. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

På den græ­ske ø Les­bos kan turi­ster­ne mø­de bå­d­flygt­nin­ge – og tig­ge­re på ga­den. Og det er ik­ke al­le turi­ster li­ge be­gej­stre­de for.

Fo­to: Gu­il­lau­me Pi­non / NurPho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.