Mor i fængsel: Vil ik­ke ud­le­ve­re dat­ter til far

4- årig pi­ge hol­des skjult, mens hen­des mor er fængs­let på tred­je må­ned

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk

SAMVÆR­S­SAG

En 26- årig mor til to sid­der på tred­je må­ned fængs­let i Ve­stre Fængsel, for­di hun ik­ke vil ud­le­ve­re sit æld­ste barn til samvær med fa­de­ren.

Kvin­den Sa­s­cha ( ef­ter­nav­net er re­dak­tio­nen be­kendt, red.) næg­ter at for­tæl­le myn­dig­he­der­ne, hvor hen­des fi­re- åri­ge dat­ter Me­lis­sa be­fin­der sig. Hun fryg­ter, at fa­de­ren vil bort­fø­re dat­te­ren til Li­ba­non, no­get han iføl­ge mo­de­ren har tru­et med i en sms.

Stats­for­valt­nin­gen har af­gjort, at fa­de­ren har ret til samvær ca. syv ti­mer hver an­den lør­dag, og at mo­de­ren der­for skal ud­le­ve­re bar­net.

Da hun har fast­holdt, at hun ik­ke vil ud­le­ve­re bar­net til fa­de­ren, blev hun fængs­let den 7. maj. Det er Fo­ged­ret­ten på Fre­de­riks­berg og si­den Østre Lands­ret, der har be­slut­tet, at Sa­s­cha skul­le i så­kaldt for­va­ring - et tvangs­mid­del der ik­ke er ble­vet fast­sat tids­mæs­sigt, men som dog højst kan va­re i seks må­ne­der.

Nu skal Hø­jeste­ret ta­ge stil­ling til, om mo­de­ren fort­sat skal væ­re fængs­let.

Sa­gen er iføl­ge Sa­s­chas ad­vo­kat Vi­vi­an Jør­gen­sen prin­ci­pi­el og kan få stor be­tyd­ning for den frem­ti­di­ge be­hand­ling af samvær­s­sa­ger i Dan­mark.

Samvær vig­tigst

» Pro­ble­met er, at man i dag sæt­ter ret­ten til samvær med beg­ge for­æl­dre hø­je­re end be­skyt­tel­sen af bar­net mod en ri­si­ko for over­greb. I 2007 æn­dre­de man samvær­s­reg­ler­ne og kald­te samvær for ’ bar­nets ret’. Man ind­før­te at bopæls­for­æl­de­ren hav­de pligt til at ud­le­ve­re bar­net, hvis samvær­s­for­æl­de­ren fik til­delt samvær, « si­ger Vi­vi­an Jør­gen­sen, som me­ner den dan­ske lov­giv­ning stri­der imod bå­de Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion og FNs Bør­ne­kon­ven­tion.

» Af Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen med char­ter og FNs Bør­ne­kon­ven­tion frem­går det, at der er en ube­tin­get ret til be­skyt­tel­se mod over­greb og en be­tin­get ret til samvær - be­tin­get af at samvæ­ret er til ’ bar­net bed­ste’.

Man kan læ­se ud af FNs no­tat om for­tolk­ning af ’ bar­nets bed­ste’, at samvæ­ret skal gav­ne bar­nets triv­sel. I for­æl­dre­ansvars­lo­ven og dens for­ar­bej­der har man li­ge­som byt­tet rundt på det. Der får man næ­sten en ube­tin­get ret til samvær, « si­ger Vi­vi­an Jør­gen­sen.

Me­lis­sas far har iføl­ge Vi­vi­an Jør­gen­sen pr. sms tru­et med at bort­fø­re dat­te­ren. Iføl­ge Vi­vi­an Jør­gen­sen har Sa­s­cha op­lyst, at fa­de­ren har slå­et hen­de, mens dat­te­ren så på det. Po­li­ti­et har drop­pet sa­gen om vold. Hvi­d­ov­re Avis, der har fulgt sa­gen, skri­ver, at det skyl­des man­gel på be­vi­ser.

Far af­vi­ser

Fa­de­ren til Me­lis­sa har iføl­ge Hvi­d­ov­re Avis en an­den ver­sion af sa­gen, og har sagt, at han ik­ke har sendt sms’er­ne med trus­ler. BT har ik­ke væ­ret i kon­takt med fa­de­ren til Me­lis­sa.

Hver­ken Stats­for­valt­nin­gen el­ler po­li­ti­et har iføl­ge Vi­vi­an Jør­gen­sen kon­tak­tet Me­lis­sas bør­ne­ha­ve, der har ud­ta­lel­ser fra Me­lis­sa om vold­sepi­so­den: » Man hø­rer ik­ke bar­net, og man har i sags­be­hand­lin­gen væ­ret li­geg­la­de med sms’er og læ­ge­er­klæ­rin­ger om et stort blåt mær­ke ef­ter vold. Til gen­gæld bru­ger fo­ged­ret­ten de tvangs­mid­ler, de kan, for at få en for­æl­der til at ud­le­ve­re et barn. Jeg me­ner, at fo­ged­ret­tens tvangs­mid­ler ( fængs­lin­gen, red.) er ufor­holds­mæs­si­ge set i for­hold til, hvor lidt samvær fa­de­ren har ret til og i for­hold til, at det ik­ke gav­ner bar­net, at mor er i fængsel. Det er ef­ter min me­ning i strid med men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Men nu må vi ven­te og se, hvad Hø­jeste­ret si­ger, « si­ger Vi­vi­an Jør­gen­sen.

Det er Pro­ces­be­vil­lingsnæv­net, der har til­ladt Sa­s­cha at kæ­re sa­gen til Hø­jeste­ret. Ud over Me­lis­sa har Sa­s­cha en søn på et år, der ik­ke er om­fat­tet af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.