Dvær­gen Plu­to har hø­je is­b­jer­ge

BT - - NYHEDER -

Sten Jen­sen

Dværg­pla­ne­ten Plu­to, der be­fin­der sig godt seks mil­li­ar­der ki­lo­me­ter fra Jor­den, har is­b­jer­ge på sin over­fla­de, der når op i 3.300 me­ters højde - og som be­står af fros­set vand. Det er iføl­ge BBC en af de over­ra­sken­de op­da­gel­ser, som for­ske­re ved Na­sa har gjort, ef­ter at de er be­gyndt at hen­te billeder ned fra rum­far­tø­jet New Ho­rizons, der tirs­dag su­se­de for­bi Plu­to i en af­stand af 12.500 ki­lo­me­ter.

Plu­to, der be­fin­der sig yderst i vo­res sol­sy­stem, har en di­a­me­ter på kun 2.300 ki­lo­me­ter, men dværg­pla­ne­ten kan vi­se sig at væ­re en lil­le hid­sig­prop med ge­o­lo­gisk ak­ti­vi­tet - næp­pe på grund af en varm ker­ne, men som føl­ge af an­dre på­virk­nin­ger, der af­gi­ver var­me. Det kun­ne væ­re som føl­ge af tyng­de­kraft­på­virk­nin­ger.

For­ske­re me­ner, at der un­der Plu­tos over­fla­de kan be­fin­de sig et oce­an og vur­de­rer der­for, at det ik­ke vil væ­re us­and­syn­ligt, hvis de på de billeder, der se­ne­re kom­mer ned, vil kun­ne fin­de ak­ti­ve gej­se­re.

Che­fen for rum­mis­sio­nen, Jo­hn Spen­cer, for­tal­te be­gej­stret om Plu­tos over­fla­de, der helt åben­bart er re­la­tiv ny, vur­de­ret ud fra kos­misk tids­reg­ning.

Iføl­ge ham har over­fla­den højst 100 mil­li­o­ner år på ba­gen og frem­træ­der ud­over bjer­ge­ne nær­mest glat som en bar­ne­num­se uden at væ­re ar­ret af kra­te­re ef­ter nedslag af an­dre him­me­lob­jek­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.