KO­VEN­DING Ven­stre har op­gi­vet at ta­ge kam­pen op ved EU- Dom­sto­len om ud­be­ta­ling af bør­ne­check til EU- bor­ge­re

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BØR­NE­CHECK

» Jeg kan godt for­stå, man er fru­stre­ret over, at vi ik­ke kan lø­se det he­le på en gang. «

Så­dan ly­der det fra Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer Lou­i­se Scha­ck El­holm, ef­ter par­ti­et har få­et skarp kri­tik fra støt­te­par­ti­et Dansk Fol­ke­par­ti for at væ­re på re­træte i sa­gen om bør­ne­check til EU- bor­ge­re.

I op­po­si­tion kri­ti­se­re­de Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen sid­ste år den da­væ­ren­de re­ge­ring for at ud­be­ta­le bør­ne­check til EU­bor­ge­re, der kun har op­holdt sig kort tid i Dan­mark. Men i for­bin­del­se med et nyt lov­for­slag, der stram­mer flygt­nin­ges mu­lig­hed for at få bør­ne­check­en, fast­slås det, at der ik­ke stram­mes i reg­ler­ne for EU- bor­ge­re.

Vil æn­dre reg­ler­ne

» Det er så­dan set ik­ke en ko­ven­ding. Vi har lo­vet at æn­dre reg­ler­ne i for­hold til flygt­nin­ge, så vi kan få løst den ud­for­dring, vi har her og nu. Det er det, vi i før­ste om­gang ger­ne vil, « si­ger Lou­i­se Scha­ck El­holm til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Hun po­in­te­r­er, at Ven­stre fort­sat øn­sker at æn­dre reg­ler­ne for EU- bor­ge­re, men det bli­ver ik­ke ved EU- Dom­sto- len, som par­ti­et snak­ke­de om sid­ste år.

Har mi­stet tro­en

» Hvis vi kun­ne se, at vi kun­ne lø­se det her gen­nem EU- Dom­sto­len, vil­le vi og­så ger­ne gø­re det. Det har vi desvær­re mi­stet tro­en på, at vi kan, for der er ble­vet ud­talt så di­rek­te kri­tik, og af de do­ku­men­ter, vi har få­et ad­gang til, kan vi se, at vi sim­pelt­hen ik­ke kan lø­se det den vej igen­nem, « si­ger skat­te­o­rd­fø­re­ren.

Ven­stre vil i ste­det kæm­pe mod ud­be­ta­ling af bør­ne­check­en til EU- bor­ge­re sam­men med an­dre EU- lan­de, der op­le­ver lig­nen­de ud­for­drin­ger med vel­færds­go­der, der sen­des ud af lan­det.

Da Lars Løk­ke Ras­mus­sen var i op­po­si­tion sid­ste år, kri­ti­se­re­de han re­ge­rin­gens hold­ning til bør­ne­check til EU- bor­ge­re. Nu er han knap så kri­tisk læn­ge­re... Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.