EL vil ud­stil­le Ven­stre

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DI­LEM­MA

En­heds­li­sten vil ef­ter som­mer­fe­ri­en gen­frem­sæt­te et be­slut­nings­for­slag om bør­ne­check­en i Fol­ke­tin­get, som De Kon­ser­va­ti­ve frem­sat­te sid­ste år, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

En af­stem­ning vil stille Ven­stre i no­get af et di­lem­ma: Skal par­ti­et stem­me di­rek­te mod­sat af, hvad det gjor­de som op­po­si­tions­par­ti? El­ler vil re­ge­rings­par­ti­et fast­hol­de sin nye po­si­ti- on om, at kam­pen om bør­ne­check­en må ta­ges op som en po­li­tisk dis­kus­sion i Bruxel­les?

Sid­ste år støt­te­de bå­de En­heds­li­sten og Ven­stre det kon­ser­va­ti­ve for­slag, som skul­le på­læg­ge re­ge­rin­gen ’ at sik­re, at ud­be­ta­lin­gen af bør­ne­pen­ge sker i over­ens­stem­mel­se med den af Fol­ke­tin­get ved­tag­ne lov’.

Den nu­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­teg­ne­de som op­po­si­tions­le­der det som ’ skan­da­løst’, at re­ge­rin­gen ik­ke vil­le ad­mi­ni­stre­re ef­ter gæl­den­de dansk lov. Re­ge­rin­gen ret­te­de ind ef­ter en på­ta­le fra EUKom­mis­sio­nen og ud­be­tal­te bør­ne­check til EU- bor­ge­re ef­ter et kort op­hold i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.