Spor­løst for­s­vun­det

Elias for­svandt sid­ste ons­dag. Nu fryg­ter po­li­ti­et, at han har lidt sam­me skæb­ne som lil­le In­ga

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

MYSTIK

Først for­svandt lil­le In­ga fuld­stæn­dig spor­løst. Nu har en ny sag om et for­s­vun­det barn så cho­ke­ret he­le Tys­kland, der fryg­ter for en mu­lig sam­men­hæng mel­lem de to sa­ger.

Den nye sag hand­ler om den blot seks- åri­ge Elias, der for­svandt sid­ste ons­dag, og som nu ik­ke har væ­ret set i li­ve i over en uge. Dren­gen le­ge­de på en le­ge­plads nær sit hjem i den ty­ske by Pots­dam uden for Ber­lin, hvor han sidst blev set af sin mor ved 17- ti­den 8. juli. Da hun lidt se­ne­re vil­le kal­de ham ind, var han væk.

Po­li­ti­et har si­den den aft en ar­bej­det in­ten­sivt på at fi nde Elias, men fo­re­lø­big uden held og uden næv­ne­vær­di­ge spor at gå eft er.

Elias’ for­svin­den har at­ter få­et sa­gen om 5- åri­ge In­ga til at blus­se op. Den lil­le pi­ge for­svandt spor­løst 2. maj, da hun - li­ge­som Elias - var ude for at le­ge, og har ik­ke væ­ret set si­den.

» Det er klart, at vi og­så har sa­gen om In­ga i tan­ker­ne. Det er lo­gisk, « si­ger en tals­mand

In­ga

for­svandt fra Wil­helms­hof, Elias fra Pots­dam. for po­li­ti­et Chri­stoph Kop­pe, til den ty­ske avis B. Z.

150 km af­stand

Iføl­ge eft er­forsk­nings­le­der Sven Mut­schi­s­chk un­der­sø­ger man mu­lig­he­den for et link mel­lem de to sa­ger, men fo­re­lø­big er der ik­ke an­den sam­men­hæng, end at beg­ge børn er for­s­vun­det re­la­tivt kort tid eft er hin­an­den.

Rent geo­gra­fi sk er der ik­ke langt fra det ene for­svin­dings­sted til det an­det. In­ga blev sidst set i Wil­helms­hof, mens Elias be­fandt sig i Pots­dam - en kø­re­tur på 150 ki­lo­me­ter ( ca. to ti­mer i bil).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.