Po­li­ti­et: Ulyk­ke­li­ge hund­e­e­je­re af­pres­set

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

SIG­TET

En 30- årig mand, der af Kø­ben­havns Po­li­ti be­skri­ves som en kæ­le­dyr­s­af­pres­ser, er ble­vet an­holdt og sig­tet for ot­te bed­ra­ge­ri­for­hold.

Ger­nings­man­den hen­vend­te sig til per­so­ner, som of­fent­ligt hav­de ef­ter­lyst de­res for­s­vund­ne kæ­le­dyr, og gav ud­tryk for, at han kun- n e skaf­fe kæ­le­dy­ret tilbage mod en du­sør.

Han la­ve­de sam­me num­mer med folk, der ef­ter­ly­ste for­s­vund­ne gen­stan­de som bå­de og bi­ler.

» Han er sig­tet for ot­te for­hold ved­rø­ren­de bed­ra­ge­ri med hen­syn til seks kæ­le­dyr, en båd og en kost­bar bil. Han har ik­ke til­eg­net sig hver­ken kæ­le­dyr, båd el­ler bil.

Han har læst om de for­s­vund­ne dyr og gen­stan­de på in­ter­net­tet og har her­ef­ter ud­nyt­tet de foru­ret­te­de og få­et dem til at be­ta­le pen­ge mod at skaf­fe det for- svund­ne tilbage igen, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Tom­my Keil fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

I nog­le af til­fæl­de­ne end­te per­so­ner­ne med at be­ta­le den 30- åri­ge mand for de op­lys­nin­ger, han for­tal­te, at han

hav­de. » Nog­le af dem be­tal­te ik­ke, i an­dre til­fæl­de gjor­de de. Han for­lang­te op mod 1 0 . 0 0 0 kro­ner pr. f o r h o l d , han har for­søgt at sny­de for. Be­lø­bet var for­skel­ligt fra sag til sag, men op til 10.000 kro­ner, « si­ger Tom­my Keil. Po­li­ti­et op­ly­ser, at der har væ­ret fle­re lig­nen­de sa­ger fra re­sten af lan­det, men at de umid­del­bart ik­ke har no­get med den an­hold­te 30- åri­ge at gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.