Stop lug­ten af arm

Sol og var­me be­ty der sved. Når vi luk­ker sve­den in­de, bli­ver den

BT - - SUNDHED - Li­ne Fel­holt plus@ bt. dk

VANDKØLING

Hver dag pro­du­ce­rer vi men­ne­sker i gen­nem­snit en li­ter sved – na­tur­lig­vis me­re, når som­mer­var­men, som vi suk­ker eft er, for­hå­bent­lig snart kom­mer.

» Mod­sat de fl este an­dre pat­te­dyr har vi sved­kir­t­ler over he­le kro­p­s­a­re­a­let. Der­for er vi men­ne­sker bedst til at kom­me af med var­men, mens f. eks. en hund må åb­ne mun­den og stik­ke tun­gen ud for at sve­de, « for­kla­rer hud­læ­ge Jan­ne Tou­borg fra Cuta­nea Aar­hus Hud­læ­ge­cen­ter.

Al­li­ge­vel er vi il­de stedt, når sol, som­mer og var­me ram­mer os. For selv­om buk­ser­ne bli­ver kor­te­re, er vo­res sved­sy­stem ik­ke byg­get til over­ho­ve­det at ha­ve tøj på i var­men.

» Men­ne­skets sved­sy­stem er byg­get til at ha­ve fri ad­gang til luft på he­le krop­pen. Det har vi ba­re ik­ke, og der­for op­står pro­ble­met med lugt. En stor del af vo­res lugt­pro­ble­mer hand­ler om, at vi går med tøj, « for­kla­rer pro­fes­sor i me­di­cinsk fy­si­o­lo­gi Ole Bæk­gaard Ni­el­sen fra In­sti­tut for fy­si­o­lo­gi og Bio­fy­sik på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Sved lug­ter ik­ke

Sved er helt lugt­fri i sig selv. Men bak­te­ri­er fi ndes, li­ge­som sved­kir­t­ler, overalt på vo­res hud. I arm­hu­len har vi ale­ne 25.000- 50.000 sved­kir­t­ler, og net­op i arm­hu­len er sve­den ek­stra tykt­fl yden­de og in­de­luk­ket. Der­for har bak­te­ri­er­ne sær­ligt go­de vækst­be­tin­gel­ser her. Bak­te­ri­er og sved mø­des, og sur mu­sik op­står.

» De bak­te­ri­er, som ska­ber lugt, kan sær­ligt godt li­de ste­der, der ik­ke får frisk luft , som i sko og arm­hu­ler, der­for får vi su­re tæ­er og lug­ter un­der ar­me­ne, « for­kla­rer Ole Bæk­gaard Ni­el­sen.

På sam­me må­de kan de bak­te­ri­er, der for­år­sa­ger sved­lugt un­der ar­me­ne, og­så bedst li­de tøj af syn­te­tisk ma­te­ri­a­le. Hvor bo­mulds­fi bre op­su­ger sve­den, lag­rer syn­te­tisk stof sve­den mel­lem fi bre­ne i stoff et, hvil­ket gi­ver bak­te­ri­er­ne go­de vil­kår for at ud­vik­le sig – og for­vand­le tø­jet til stink­bom­ber.

Det er nok de fær­re­ste , der ser det som en løs­ning at smi­de alt tø­jet i var­men. Der­for ty­er vi ty­pisk til to ty­per hjæl­pe­mid­ler: Deo­dor­an­ter og an­ti­per­spiran­ter.

» Deo­dor­an­ter hjæl­per pri­mært, for­di de in­de­hol­der par­fu­me, der over­dø­ver den na­tur­li­ge kro­p­slugt. Des­u­den in­de­hol­der de som re­gel og­så al­ko­hol og an­ti­bak­te­ri­el­le mid­ler til at dræ­be de bak­te­ri­er på hu­den, der gi­ver lugt, « for­kla­rer hud­læ­ge Jør­gen Es­mann .

» An­ti­per­spiran­ter vir­ker, for­di de in­de­hol­der alu­mi­ni­umsal­te, som op­lø­ses i sved og æt­ser sved­kir­t­ler­ne, så mæng­den af den sved, vi pro­du­ce­rer, re­du­ce­res, « til­fø­jer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.