’’ Guide: Eksperternes bed­ste råd ’’

BT - - SUNDHED - Ole Bæk­gaard Ni­el­sen, pro­fes­sor i me­di­cinsk fy­si­o­lo­gi

VAND OG SÆ­BE Bak­te­ri­er kan godt li­de ste­der, der ik­ke får frisk luft . Der­for hand­ler det pri­mært om at va­ske sig godt med vand og sæ­be dag­ligt, så man hol­der bak­te­ri­er­ne ne­de

LUF­TIGT TØJ Sved­lugt hand­ler og­så om, hvil­ket tøj man er ik­lædt. Man­ge men­ne­sker er spær­ret in­de i syn­te­tisk tøj, der vir­ker som en pla­sti­cpo­se. Eft er gan­ske kort tid bli­ver de me­get var­me og vå­de. Vo­res sved­sy­stem er byg­get til at ha­ve fri ad­gang til luft . Vi kan ik­ke gå nøg­ne rundt, men vi kan ifø­re os luft igt tøj i na­tur­li­ge ma­te­ri­a­ler

Pro­fes­sor Ole Bæk­gaard Ni­el­sen ,

pro­fes­sor i me­di­cinsk fy­si­o­lo­gi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.