Mgas og su­re tæ­er

Sur og lug­ter. Læs her hvor­dan du sve­der lugt­frit

BT - - TEST AF DEODORANTER PÅ NÆSTE SIDE -

PAR­FU­ME:

Man­ge deo­dor­an­ter in­de­hol­der par­fu­me. Men par­fu­me er ik­ke nød­ven­digt, hvis deo­en in­de­hol­der stoff er, der hæm­mer sved­af­son­drin­gen. En un­der­sø­gel­se fra Vi­den­cen­ter for Al­ler­gi har vist, at hos man­ge par­fu­me­al­ler­gi­ke­re er al­ler­gi­en op­stå­et ved, at de har brugt en par­fu­me­ret deo­dor­ant. Par­fu­me skal frem­gå af ind­holds­de­kla­ra­tio­nen som ’ par­fum’ el­ler ’ par­fu­me’ el­ler ’ aro­ma’.

Deo­dor­an­ter kan in­de­hol­de det bak­te­ri­edræ­ben­de stof tri­closan. Tri­closan er mistænkt for at kun­ne ud­vik­le re­si­stens hos bak­te­ri­er, og Mil­jøsty rel­sen vur­de­rer, at med al­min­de­lig, mo­der­ne hy­giej­ne, er det ik­ke nød­ven­digt at bru­ge hver­ken tri­closan el­ler an­dre bak­te­ri­edræ­ben­de stoff er i kos­me­ti­ske pro­duk­ter.

Det har væ­ret dis­ku­te­ret, om kon­ser­ve­rings­mid­ler af ty - pen pa­ra­be­ner kan gi­ve brystkræft , når de an­ven­des i deo­dor­an­ter. EUs vi­den­ska­be­li­ge ko­mité for for­bru­ger­sik­ker­hed har i 2005 gen­nem­gå­et de un­der­sø­gel­ser, der fi ndes om pa­ra­be­ners po­ten­ti­el­le kræft ri­si­ko og kon­klu­de­ret, at der ik­ke er grund til at for­mode, at pa­ra­be­ner i deo­dor­an­ter kan gi­ve en øget ri­si­ko for brystkræft .

TRI­CLOSAN:

PA­RA­BE­NER:

ALU­MI­NI­UMSAL­TE:

Er du al­ler­gisk?

En is køler, og det er og­så nød­ven­digt. Det er stort set kun på stran­den, vi føl­ger na­tu­rens bud, for men­ne­skets sved­sy­stem er slet ik­ke de­sig­net til at ha­ve tøj på i som­mer­var­men. Ar­kiv­fo­to: An­ders Kri­sten­sen

Alu­mi­ni­umsal­te, som hæm­mer sved­af­son­drin­gen og ind­går i an­ti­per­spiran­ter, har og­så tid­li­ge­re væ­ret mistænkt for at øge ri­si­ko­en for brystkræft . Mil­jøsty rel­sen og Kræft ens Bekæm­pel­se har dog vur­de­ret, at der ik­ke er do­ku­men­ta­tion for det. Mil­jøsty - rel­sen anbefaler dog, at man ik­ke bru­ger deo­dor­an­ter med alu­mi­ni­um li­ge eft er bar­be­ring, el­ler hvis man har ek­sem, da hu­den op­ta­ger me­re alu­mi­ni­um, hvis den er be­ska­di­get.

Det før­ste symp­tom på al­ler­gi fra en deo­dor­ant kan væ­re ek­sem, der for­svin­der igen, når man stop­per med at bru­ge deo­dor­an­ten. Her­ef­ter kan man ri­si­ke­re, at ek­se­met kom­mer igen et an­det sted på krop­pen, hvis man bru­ger et an­det pro­dukt, der in­de­hol­der det sam­me par­fu­me­stof, som man er ble­vet al­ler­gisk over­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.