Test af deo­dor­an­te

Sun­de deo­dor­an­ter kla­rer sig flot, men er knap så re­ne, som de ta­ger sig ud

BT - - SUNDHED - Li­ne Fel­holt plus@ bt. dk Alu­mi­ni­um­kl­o­rid og par­fu­me. In­gen al­ko­hol. Alu­mi­ni­um­kl­o­rid og par­fu­me. In­gen al­ko­hol og kon­ser­ve­rings­mid­ler.

TEST

Vi har te­stet ot­te for­skel­li­ge deo­dor­an­ter i sæ­so­nens hidtil var­me­ste som­meru­ge. Re­sul­ta­tet er slå­en­de.

Mens su­per­mar­ke­der­nes helt gængse par­fu­me­duf­ten­de deo­dor­an­ter kla­rer sig pænt, er det su­per­mar­ke­der­nes re­ne­re al­ter­na­ti­ver – uden ud­skæld­te ind­holds­stof­fer som par­fu­me, pa­ra­be­ner el­ler alu­mi­ni­um – der ta­ber te­sten.

Tilbage står to deo­dor­an­ter fra hel­se­bu­tik­ker som de store vin­de­re. BTs teste­re gi­ver topka­rak­te­rer til en krystal­deo og en hjem­mela­vet deo la­vet af kokos­fedt og na­tron.

» Vi sælger rig­tig me­get na­tron og kokos­fedt bå­de til hjem­mela­vet tand­pas­ta og deo­dor­ant. Det bli­ver brugt me­get blandt folk, der er ban­ge for ind­holds­stof­fer­ne i su­per­mar­ke­der­nes pro­duk­ter. Og så er det jo bil­ligt. Det ko­ster nær­mest in­gen­ting af la­ve selv, « for­tæl­ler Car­sten Nils­son, in­de­ha­ver af hel­se­bu­tik­ken Na­tur Po­te­ket på Chri­sti­ans­havn i København.

År­sag til al­ler­gi

Man­ge for­bru­ge­re fo­re­træk­ker deo­dor­an­ter, der er uden de mest ud­skæld­te ind­holds­stof­fer. Det er f. eks. do­ku­men­te­ret, at deo­dor­an­ter er en af de hyp­pig­ste år­sa­ger til, at folk ud­vik­ler par­fu­me­al­ler­gi. På sam­me må­de har pa­ra­be­ner i åre­vis væ­ret ud­skæld­te.

» At bli­ve al­ler­gisk over for kon­ser­ve­rings­mid­ler og par­fu­me er den ri­si­ko, man lø­ber, når man bru­ger hud­ple­je­pro­duk­ter. Især nu hvor ’ in­gen pa­ra­be­ner’ er ble­vet et salgs­ar­gu­ment. For pro­du­cen­ter­ne er ble­vet pres­set til at fin­de al­ter­na­ti­ver som kon­ser­ve­rings­mid­let MS, selv­om MS i man­ge sam­men­hæn­ge er me­re al­ler­gif­rem­kal­den­de end pa­ra­be­ner, « for­tæl­ler pri­vat prak­ti­se­ren­de hud­læ­ge Jør­gen Es­mann.

Li­ge nu dis­ku­te­res det in­dædt, om alu­mi­ni­um­kl­o­rid, der ind­går i an­ti­per­spiran­ter, kan gi­ve brystkræft. Det af­vi­ses af blandt an­det Kræf­tens Bekæm­pel­se.

Alu­mi­ni­um i na­tron

Men og­så når du går ef­ter ’ re­ne’ al­ter­na­ti­ver som BTs testvin­de­re kan du bli­ve snydt.

» Det pud­si­ge ved den hjem­mela­ve­de deo er, at op­skrif­ten bli­ver delt på net­tet som om, at nu har man en­de­lig en deo uden alu­mi­ni­um. Men na­tron, som er en af in­gre­di­en­ser­ne, in­de­hol­der of­te alu­mi­ni­um, « for­kla­rer pro­dukt­spe­ci­a­list Vi­be­ke Estrup fra Ur­te­gaar­den, der sælger råva­rer til lav- selv- ple­je og - kos­me­tik.

**** **

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.