Så­dan ser Jes Dorph ud da­gen der­på

Tv- vær­ten tilbage i top­form ef­ter grimt styrt

BT - - SUNDHED - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

AS­FAL­T­EK­SEM

Ons­dag cyk­le­de 500 ryt­te­re af sted i det fest­li­ge ken­dis- cy­kel­løb Tour de Tisvil­de, men for Jes Dorph gik det ik­ke ef­ter pla­nen. Tv- vær­ten måt­te ud­gå fra lø­bet ef­ter et styrt mod as­fal­ten med ho­ve­d­et først.

Da­gen der­på er den 56- åri­ge tv- vært dog tilbage i top­form med kun en­kel­te ska­van­ker.

» Det går fint, og ri­si­ko­en for, at jeg får va­ri­ge mén er lil­le. Jeg har ik­ke no­gen brud el­ler for­st­u­v­nin­ger, men er lidt øm i den høj­re hånd, som jeg lan­de­de på. Det er in­gen­ting, « si­ger Jes Dorph til BT.

Tv- vær­ten har få­et be­hand­let si­ne sår og få­et as­fal­ten og de man­ge små sten ud. Ef­ter styr­tet var han ’ en smu­le util­pas’, men fik ple­jet sin krop med mas­ser af vand og ’ en god spand sus­hi’. » Jeg lig­ner en, der har bar­be­ret mig med en skæ­re­bræn­der, « for­kla­rer han.

Jes Dorph har tid­li­ge­re del­ta­get i man­ge an­dre cy­kel­løb, og styr­tet har ik­ke af­skræk­ket ham fra i frem­ti­den at be­sti­ge jern­he­sten.

» Der fin­des ik­ke en ene­ste, der har kørt på ra­cer­cy­kel, som ik­ke er fal­det. Al­le er fal­det. Det er en op­le­vel­se, der er ube­ha­ge­lig i fi­re se­kun­der, og så er det over­stå­et, « si­ger han.

Tv- vær­ten hol­der i øje­blik­ket fe­rie, in­den han før­ste au­gust be­gyn­der på Nor­disk Film som vært på Go’ Af­ten Dan­mark. Der­med si­ger han far­vel til tre år i fod­bold­ver­de­nen på TV3 og god­dag til nyheds­ver­de­nen.

» Jeg glæ­der mig sim­pelt­hen til at kom­me ind på en nyheds­re­dak­tion igen. Jeg el­sker at la­ve fod­bold, men jeg glæ­der mig til at kom­me ind et sted, hvor alt er spæn­den­de, « si­ger den gar­ve­de vært.

Det nye job bli­ver sam­ti­dig et gen­syn med gam­le kol­le­ga­er. Tv- vær­ten Mi­che­le Bel­lai­che, der og­så er vært på pro­gram­met, har Jes Dorph kendt si­den 1995, og de to har tid­li­ge­re ar­bej­det sam­men på Sta­tion 2 og Nyhe­der­ne og ses pri­vat.

Med job­bet som vært på Go’ Af­ten Dan­mark har Jes Dorph, iføl­ge ham selv, prø­vet alt hos TV2:

» Nu kom­mer jeg så hjem som en halv­gam­mel mand og får lov at la­ve Go’ Af­ten. Det er jo fan­ta­stisk. «

Tv- vær­ten vil i pro­gram­met bru­ge sig selv, som han al­tid har gjort, for­kla­rer han til BT. Han vil ik­ke la­ve sig selv om, men væ­re ’ ty­de­lig, ven­lig, sjov og al­vor­lig’.

» Jeg vil væ­re Jes Dorph, der gør det på min må­de og ta­ler med mit sprog. Jeg for­tæl­ler hi­sto­ri­er­ne, som jeg sy­nes, at de skal for­tæl­les. En vært skal kun­ne gå ind i folks stu­er og si­ge: Her er jeg, vil du væ­re i sel­skab med mig, « si­ger Jes Dorph, der un­der­stre­ger, at sym­pa­ti er en fan­ta­stisk vig­tig ting.

Ind­til job­star­ten skal Jes Dorph ny­de ferien med fa­mi­li­en. Han har al­le­re­de væ­ret fjor­ten da­ge på Lan­za­ro­te med sin søn og skal re­sten af juli ’ ba­re slap­pe af’.

Det var en blo­dig Jes Dorph, der ud­gik af Tour de Tisvil­de. Men i går var skram­mer­ne ved at he­le. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.