Solg­te mønt­er for

En livslang pas­sion for mønt­er gjor­de for ny­lig Pre­ben Ni­el­sen til mil­li­o­nær

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

MØNTMANDEN

650 af Pre­ben Ni­el­sens dan­ske mønt­er blev i år for­vand­let til over en mil­li­on kro­ner på en auk­tion. Det var dog langt­fra må­let, da han be­gynd­te med at sam­le som dreng i slut­nin­gen af 50er­ne. Det har al­tid væ­ret fa­sci­na­tio­nen, der har dre­vet Pre­ben Ni­el­sen til at jag­te de æld­gam­le mønt­er.

Den 65- åri­ge mønt- en­tu­si­ast by­der in­den­for i sin lej­lig­hed nær Ope­ra­hu­set i Kø­ben- havn. Hur­tigt fal­der snak­ken på mønt­er, og Pre­ben Ni­el­sen går ind på sit kon­tor, hvor re­o­ler­ne er fyldt med bø­ger og mønt­ka­ta­lo­ger og mønt­er, han har ta­get hjem fra bok­sen i ban­ken.

» Du skal li­ge se mit før­ste ka­ta­log, « si­ger han og vi­ser en lil­le, kva­dra­tisk bog med slid­te kan­ter.

» Hver mønt har sin hi­sto­rie, og det er tit det, der gør det spæn­den­de, « for­kla­rer han, mens han blad­rer i bo­gen, hvor fa­de­ren i sin tid skrev tal ved si­den af mønt­er­ne for at hu­ske, hvad han hav­de gi­vet for dem.

Pre­ben Ni­el­sens før­ste køb til sam­lin­gen var for om­kring 45 år si­den, hvor han køb­te en spe­cie­da­ler, der af­bil­de­de Chri­sti­an VIII til en pris af 300 kro­ner. Si­den vok­se­de sam­lin­gen sig stør­re og stør­re og var på om­kring 2.000 mønt­er, da den var størst. I øje­blik­ket er den på cir­ka 800 knap så kost­ba­re mønt­er.

Pas­sion over pen­ge

Den 65- åri­ge pen­sio­nist, der al­tid har ar­bej­det i te­le­bran- chen, har dog al­drig set si­ne køb som en in­ve­ste­ring, selv­om han i dag in­drøm­mer, at ’ det da har væ­ret bed­re end at ha­ve pen­ge­ne i ban­ken’. Der­for var det og­så en spe­ci­el fø­lel­se for ham plud­se­lig at stå med de man­ge pen­ge ef­ter 650 ham­mer­slag.

» Jeg sad jo in­de på auk­tio­nen, da mi­ne mønt­er blev solgt. Jeg har sam­let i de man- ge år med et for­brug på cir­ka 10- 20.000 kr. om året, så det var en mær­ke­lig for­nem­mel­se at se så man­ge mønt­er hav­ne i hæn­der­ne på en an­den, men så be­gyn­der jeg ba­re at sam­le nog­le an­dre i ste­det for, « si­ger Pre­ben Ni­el­sen.

Sjæl­den mønt

En af de solg­te mønt­er er fra Chri­sti­an IV- ti­den og er en 1 mark fra 1617. Den blev solgt for he­le 45.000 kro­ner til en nord­mand. Den er no­get sær­ligt, for­di års­tal­let i vir­ke­lig­he­den er en fejl­skriv­ning. Den­gang op­ret­te­de man nem­lig først et mønts­ted i Glück­stadt i 1619. Pre­ben Ni­el­sen me­ner, at der kun er to ek­sem­pla­rer i alt, så møn- ten er gan­ske spe­ci­el. Den an­den fin­der man på Na­tio­nal­mu­se­et.

» Der var fle­re af mi­ne mønt­er den dag på auk­tio­nen, hvor jeg tænk­te: ’ Hvad sø­ren sker der’, da de blev solgt til så hø­je pri­ser, « for­tæl­ler mønt­en­tu­si­a­sten med et lil­le grin.

Han har svært ved præ­cis at for­kla­re, hvor­for det skul­le væ­re mønt­er, og hvor­dan in­teres­sen op­stod. Men den­gang for 40 år si­den var der man­ge mønt­hand­le­re i In­dre By i København, hvis vin­du­er han kør­te for­bi hver dag, når han skul­le hjem fra sit job hos KTAS ( i dag en del af TDC). Før var det mønt­er­ne, fa­de­ren hav­de købt, der til­trak ham.

Un­der in­ter­viewet rej­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.