R en for­mue

BT - - NYHEDER -

Pre­ben Ni­el­sen sig oft e for at gå ind på kon­to­ret og fi nde mønt­er­ne, han har ta­get hjem fra ban­ken, frem. Der er he­le ti­den li­ge no­get nyt at vi­se.

Kej­ser Au­gustus

Den­ne gang kom­mer han tilbage med et par mønt­er helt tilbage fra før Kri­sti fød­sel. Men trods al­de­ren kan man ty­de­ligt se bil­le­det af kej­ser Au­gustus med en laur­bær­krans om­kring ho­ve­d­et.

Mønt­en er et godt ek­sem­pel på, at Pre­ben Ni­el­sen ik­ke kø­ber mønt­er for pen­ge­nes skyld, men for pas­sio­nen. For mønt­en sti­ger næp­pe i vær­di, men for­tæl­ler hi­sto­ri­en om Ro­mer­ri­gets stor­hed for tu- sin­der af år si­den.

» Jeg solg­te mi­ne dan­ske mønt­er, for­di jeg eft er­hån­den kun mang­le­de mønt­er, der ko­ster over 15.000 kr., så er det ik­ke så sjovt læn­ge­re. Jeg fi k i ste­det nog­le af de her mønt­er, som og­så er me­get spæn­den­de, for­di de kan væ­re 2.000 år gam­le og for­tæl­le om for­s­vund­ne her­ske- re og kul­tu­rer, « si­ger Pre­ben Ni­el­sen.

Selv­om den man­ge­åri­ge mønt­sam­ler al­drig har gå­et med tæl­le­ap­pa­rat for at hol­de styr på, hvor me­get han har købt og solgt for, vil han al­li­ge­vel ger­ne gi­ve et par go­de råd med på vej­en, hvis an­dre skul­le bli­ve fan­get af in­teres­sen.

» Man skal selv sam­le no­get er­fa­ring. Be­søg mønt­hand­le­re og - klub­ber, hvor der er an­dre sam­le­re, som man kan ta­ge en slud­der med. Der fi ndes og­så en del læ­rebø­ger af Pe­ter Flen­borg, som er go­de. «

Han un­der­stre­ger, at man først og frem­mest skal sam­le mønt­er, for­di det er sjovt. Det va­rer no­gen tid, før man får pen­ge­ne hjem.

» Man skal tæn­ke lang­sig­tet. Mindst fem år. Og så skal man helst ik­ke kø­be de bil­li­ge og dår­li­ge, for de sti­ger ty­pisk ik­ke i pris. Køb eft er god kva­li­tet. Det hand­ler ty­pisk ik­ke om, hvor gam­mel mønt­en er. Den skal be­døm­mes på, hvor­dan den så ud, da den i sin tid blev frem­stil­let.

Pre­ben Ni­el­sen har sam­let mønt­er si­den 1950er­ne. Da sam­lin­gen var størst, hav­de han om­kring 2.000 mønt­er. Her sid­der han med nog­le af si­ne 800 mønt­er. Han har ta­get en lil­le del med hjem for at vi­se dem frem. Nor­malt er de gemt væk i en bank­boks. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.