’ Vi fortje­ner je­res respekt’

Kar­das­hi­ans eks- sted’far’, der blev kvin­de, mod­ta­ger en pris for mod

BT - - NYHEDER - Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk

PRIS­UD­DE­LING

Cait­lyn Jen­ner, tid­li­ge­re OL- stjer­nen Bru­ce Jen­ner og Kim Kar­das­hi­ans sted­far, le­ve­re­de en dyb­t­følt tak­ket­a­le ved EPSY Awards­how i Los An­ge­les.

Un­der et over­væl­den­de stå­en­de bi­fald fra pu­bli­kum modt­og hun ons­dag af­ten pri­sen for mod og tap­per­hed ved EPSY Awards­how, hvor sport­s­stjer­ner bli­ver hyl­det.

» For ba­re få må­ne­der si­den hav­de jeg al­drig mødt en trans­seksu­el – en som mig, « sag­de Cait­lyn Jen­ner fra sce­nen og fort­sat­te: » Som I har set, har jeg hånd­te­ret min si­tu­a­tion på egen hånd, og det har ført mig på en rej­se, som har væ­ret enormt læ­re­rig. Det har væ­ret øjenåb­nen­de, in- spi­re­ren­de, men og­så skræm­men­de, « sag­de hun.

Pri­sen er opkaldt ef­ter ten­nis- leg­en­den Art­hur As­he, og bli­ver over­rakt til dem, hvis mod og tap­per­hed stræk­ker sig ud over bold­ba­ner­ne og idræts­hal­ler­ne. Tid­li­ge­re har per­so­ner som Muham­mad Ali, Nel­son Man­dela og Bil­lie Je­an King mod­ta­get pri­sen.

Cait­lyn Jen­ner sag­de i sin tak­ket­a­le på sce­nen, at hun vil væ­re med til at ska­be me­re fo­kus på de ud­for­drin­ger, som trans­seksu­el­le står over­for og gø­re em­net min­dre ta­bu­belagt.

Ac­cep­tér for­skel­le­ne

» Jeg har et klart an­svar og for­mål med at stå frem. At for­tæl­le min hi­sto­rie på den rig­ti­ge må­de, for mig, og bli­ve ved med at læ­re. At gø­re, hvad jeg kan, for at æn­dre på den må­de vi ser på trans­seksu­el­le på, hvor­dan trans­seksu­el­le bli­ver be­hand­let og så for at frem­me et me­get sim­pelt bud­skab: Ac­cep­ter men­ne­sker som de er, ac­cep­ter dem for de­res for­skel­lig­hed, « sag­de hun.

I den en­tu­si­a­sti­ske ta­le for­tal­te den 65- åri­ge pris­mod­ta­ger, at for­vand­lin­gen fra mand til kvin­de har væ­ret me­get hår­de­re, end hun no­gen­sin­de hav­de for­ven­tet, og slår fast, at så­dan er det for rig­tig man­ge an­dre.

» På grund af det fortje­ner trans­seksu­el­le no­get helt af­gø­ren­de. De fortje­ner je­res respekt, « sag­de hun og fort­sat­te ef­ter et stort bi­fald fra pu­bli­kum:

» Og med den respekt får vi et me­re med­fø­len­de sam­fund, et me­re em­pa­tisk sam­fund og en bed­re ver­den for os al­le. «

Cait­lyn Jen­ner kun­ne ik­ke hol­de tå­rer­ne tilbage, da hun tak­ke­de sin fa­mi­lie for den store op­bak­ning.

Fo­to: Abc/ Xpo­su­rep­ho­tos. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.